Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen ökar takten för en jämställd skogssektor

Publicerad

Regeringen vill öka jämställdheten mellan kvinnor och män i skogssektorn och tar flera initiativ för att öka takten i arbetet. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera tidigare jämställdhetsarbete samt föreslå nya åtgärder. Dessutom har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjudit in till ett rundabordssamtal om jämställdhet och Näringsdepartementet och har tagit initiativ till ett WikiGap-event för att lyfta fram skogens kvinnor på internet.

Illustration: Itziar Castany/Regeringskansliet

Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För skogsnäringens del innebär det att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att äga och bruka skog och att arbeta i eller driva företag inom skogsnäringen.

– Ska Sverige komma väl ut i den hårda globala konkurrensen behöver vi säkra kompetensförsörjningen i skogsnäringen. Det står klart att det krävs ett aktivt arbete för att skapa en kultur inom skogsbruket som gör att både kvinnor och män känner sig hemma där, säger Sven-Erik Bucht.

Den 17 maj fattade regeringen beslut om ett uppdrag till Skogsstyrelsen i att utvärdera regeringens och skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi från 2011 och även föreslå åtgärder för att uppnå en jämställd skogssektor. Utvärderingen av skogssektorns jämställdhetsstrategi förväntas ge svar på var sektorn står idag i relation till de jämställdhetspolitiska målen.

Rundabordssamtal för en ökad takt mot en jämställd skogssektor

Den 18 maj bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in representanter för hela skogssektorn till ett rundabordssamtal om jämställdhet. Närmare trettio personer från hela sektorn var på plats för att diskutera vad som händer på jämställdhetsområdet i skogssektorn och vad som behöver göras framöver. Landsbygdsministern utmanade de närvarande att redovisa nya framsteg på den större konferens om jämställdhet som Skogsstyrelsen kommer arrangera om drygt sex månader.

På plats fanns Elin Olofsson, jägmästare och verksamhetsutvecklare på SCA, som berättade om #slutavverkat, ett av uppropen kopplat till #metoo-kampanjen hösten 2017. Hon lyfte fram flera exempel från kvinnor i sektorn som visar att det finns mycket kvar att göra på jämställdhetsområdet och att det krävs åtgärder och kulturförändring för att skogssektorn ska bli en plats för både män och kvinnor.

På plats fanns också tre studenter från Jägmästarprogrammet vid SLU. Studenterna är alla medförfattare till ett öppet brev till SLU och skogsnäringen med krav på förändringar mot ökad jämställdhet på utbildningen och i arbetslivet. Brevet har rubriken "Från hashtag till handling" och knyter an till uppropet #slutavverkat.

WikiGap – för ökad jämställdhet på nätet

Den 17 maj anordnades på Näringsdepartementets initiativ ett så kallat WikiGap-event tillsammans med Wikimedia Sverige och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för att lyfta fram kvinnor inom skogsnäringen på internet. Ett trettiotal studenter, lärare och forskare vid SLU i Umeå deltog i skrivarstugan. Sammanlagt blev det tjugotal nya eller uppdaterade artiklar på Wikipedia. Efter evenemanget nämns elva kvinnor inom skogens område på internet som inte varit nämnda tidigare. Syftet med WikiGap, som är en global kampanj, är att lyfta fram och synliggöra kvinnor på nätet inom olika ämnesområden och på så sätt bidra till jämställdhet.