Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Samordning av trygghetssystem och arbetsvillkor på EU-möte

Publicerad

Samordning av de sociala trygghetssystemen, tydliga och förutsägbara arbetsvillkor och balans mellan arbete och privatliv är några av frågorna på dagordningen när ministrarna med ansvar för sysselsättning, sociala frågor och hälsa möts i Luxemburg 21–22 juni. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och socialminister Annika Strandhäll representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

 • Ylva Johansson hälsar på Marianne Thyssen

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson träffade Marianne Thyssen, EU:s kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, i samband med ett ministerrådsmöte 15 mars.

  Foto: Europeiska unionens råd

 • Annika Strandhäll

  Socialminister Annika Strandhäll vid ett tidigare rådsmöte.

  Foto: Europeiska unionens råd

Samordning av de sociala trygghetssystemen

EU-kommissionen har föreslagit en översyn av förordningarna som reglerar hur de sociala trygghetssystemen samordnas mellan medlemsstaterna. På mötet kommer ministrarna sannolikt att anta en så kallad allmän inriktning om förslaget. De aktuella ändringarna handlar om fem områden i befintliga förordningar: likabehandling, arbetet mot fusk och fel, förmåner vid långvarig sjukdom, familjeförmåner och förmåner vid arbetslöshet.

Arbetsvillkor, privatliv och likabehandling

På mötet kommer ministrarna ta ställning till ett förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU-länderna. Syftet med direktivet är att skapa tryggare och mer förutsägbara anställningsvillkor på arbetsmarknaderna.

Vid rådsmötet ska ministrarna också ta ställning till ett förslag till nytt föräldraledighetsdirektiv. Förslaget innebär en rad nyheter, bland annat pappaledighet och ledighet för vård av anhöriga. Syftet med förslaget är att öka jämställdheten på arbetsmarknaderna inom EU.

För tio år sedan presenterade EU-kommissionen ett förslag med förbud mot diskriminering på grund av religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Det nya direktivet ska tillämpas på alla personer, både inom offentlig och privat sektor. Syftet med direktivet är att diskrimineringsgrunderna ska få ett likvärdigt skydd på EU-nivå.

För att rådet ska kunna anta förslaget krävs att alla ministrar är eniga. På mötet kommer ordförandeskapet att presentera en lägesrapport från förhandlingarna.

Arbetsmyndighet, planeringstermin och framtidens arbete

Ordförandelandet kommer att informera ministrarna om läget i förhandlingarna om en ny europeisk arbetsmyndighet.

Ministrarna kommer sannolikt att godkänna förslag till rekommendationer till medlemsstaterna med uppmaningar på det sociala- och sysselsättningspolitiska området. Rekommendationerna är en del av den årliga process, den europeiska planeringsterminen, för samordning av medlemsstaternas ekonomiska och sysselsättningspolitik.

Ministrarna kommer också att anta slutsatser om hur de ska möta omställning på arbetsmarknaderna som beror på teknologisk utveckling.

Hälsa, sjukvård och barns matvanor

På mötet kommer ministrarna också att ha en debatt om EU-kommissionens förslag om utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården. Debatten ska ge riktlinjer i den fortsatta behandlingen av förslaget.

Samordning av de sociala trygghetssystemen, tydliga och förutsägbara arbetsvillkor och balans mellan arbete och privatliv är några av frågorna på dagordningen när ministrarna med ansvar för sysselsättning, sociala frågor och hälsa möts i Luxemburg 21–22 juni. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och socialminister Annika Strandhäll representerar Sverige på mötet i Luxemburg.En debatt om det framtida samarbetet på hälsoområdet i EU står också på agendan.

Ministrarna kommer att anta slutsatser om hälsosamma matvanor för barn och om medlemsländernas arbete med barns tidiga utveckling. I utkastet till slutsatser betonas hur viktigt det är att satsa på den tidiga utvecklingen och att ge barn lika möjligheter till utveckling, utbildning och så småningom tillgång till arbetsmarknaden.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om Epsco-rådets möte 21-22 juni

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.