Satsningar för en levande kultur och stärkt demokrati

Publicerad

  • Yngre personer dansar.

    Under mandatperioden har regeringen genom stärkta kultursatsningar prioriterat insatser för kulturen. Ett levande kulturliv ger bildning samt kulturell och intellektuell stimulans, och bidrar till fördjupad demokrati.

    Foto: Peter Muller/Folio Bildbyrå

  • Barnhand och jordglob

    I arbetet med mänskliga rättigheter har riksdagen röstat ja till regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. I artikeln kan du läsa mer om detta och ta del av fler av regeringens insatser under mandatperioden.

    Foto: Folio Bildbyrå

För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer. Den statliga kulturbudgeten, som har ökat med ca 1,5 miljarder kronor under mandatperioden, har möjliggjort större insatser för bland annat den fria konsten och kulturskolan. Lagstiftningen mot diskriminering har skärpts, liksom arbetet för alla människors mänskliga rättigheter och för att förbättra det civila samhällets villkor som en central del av demokratin. Särskilt fokus har legat på arbetet mot rasism, med en nationell plan, och på att förstärka de nationella minoriteternas, däribland urfolket samernas, rätt till sina språk och sin kultur. I arbetet med mänskliga rättigheter har riksdagen röstat ja till regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.

Ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken har införts. Regeringen har stärkt bild- och formkonstnärernas rätt till ersättning när deras originalverk säljs vidare på konstmarknaden. En ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen har också införts under mandatperioden. Även en ny filmpolitik och en samlad kulturarvspolitik har införts. I mediepolitiken har regeringen lämnat förslag till ett nytt och utökat mediestöd för journalistiken i hela landet samt ny finansiering och stärkt oberoende för public service. Reklamskatten för dagspress har slopats.

Några av regeringens insatser under mandatperioden

Satsningar för mer kultur till fler

Regeringen har genom stärkta kultursatsningar under mandatperioden prioriterat insatser för kulturen. Ett levande kulturliv ger bildning samt kulturell och intellektuell stimulans, och bidrar till fördjupad demokrati. Några insatser är fri entré för flera statliga museer, en stärkt kulturskola, kulturverksamheter i vissa bostadsområden och en ny filmpolitik. Även ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken har införts.

Artikel: Fri entré infört vid 18 statliga museer

Prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna

Artikel: 27 projekt inom kreativa platser ska ge mer kultur till fler

Filmen efter filmavtalet

Prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö

Goda förutsättningar för kulturskapare

Regeringen har under mandatperioden förslagit ett flertal satsningar för att skapa förutsättningar för kulturskapare och en tillgänglig kultur samt förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet.

Pressmeddelande: 115 miljoner till den fria konsten

Goda förutsättningar för kulturskapare och en tillgänglig kultur

Prop. 2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Prop. 2017/18:92 Förstärkt följerätt

Satsningar på ökat utbud och tillgänglighet för bibliotek samt läs- och litteraturfrämjande insatser

Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information kan inte överskattas. Regeringen har genomfört en rad olika insatser och aktiviteter för att stärka läsningen både i och utanför skolan. Det är även viktigt att alla människor får tillgång till landets samlade biblioteksresurser, utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i landet har därför främjats.

Pressmeddelande: 250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

Artikel: Regeringens insatser för att stärka läsningen

Prop. 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning

Satsningar på ett levande kulturarv och gemensamt kulturarv genom en samlad kulturarvspolitik

Regeringen tar för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Den nya politiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas.

Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop

En hållbar och långsiktig satsning på nationell och lokal journalistik och nyhetsförmedling

I juni 2018 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag om ett nytt teknikneutralt mediestöd som bland annat långsiktigt ska stärka lokal journalistik i delar av landet som har svag journalistisk bevakning.

Prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet

Reklamskatten för dagspress har slopats från och med 1 januari 2018. Regeringen hoppas att detta ska bidra till att upprätthålla en livskraftig dagspress i hela landet.

Pressmeddelande: Förslag om avskaffad reklamskatt

Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Public service och andra granskande nyhetsmedier har en central betydelse för demokratin. Public service verkar i allmänhetens tjänst oberoende i förhållande till staten och andra politiska eller ekonomiska maktsfärer i samhället. Det nuvarande finansieringssystemet för public service har flera brister, främst till följd av vår förändrade mediekonsumtion. Regeringen har därför föreslagit att dagens radio och tv-avgift, som betalas av alla hushåll som har en tv-mottagare, ersätts med en individuell public service-avgift som betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Samtidigt har regeringen lämnat flera förslag för att stärka public service oberoende.

Prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Insatser för stärkta mänskliga rättigheter samt samepolitiken och minoritetspolitiken

Under mandatperioden har regeringen tagit fram en strategi för mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i det nya nationella målet som riksdagen antagit, samt genomfört insatser på en rad områden för mänskliga rättigheter.

Skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

En utredare har också fått i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige.

Pressmeddelande: Lise Bergh ska utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige

Regeringen uttalade i budgetpropositionen för 2018 att den särskilda ställning som det samiska folket har som Sveriges urfolk ska respekteras. Flera insatser har genomförts eller påbörjats för att främja det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla sitt kultur- och samfundsliv och stärka samernas rätt till självbestämmande. Förhandlingar om en nordisk samekonvention har slutförts. Ett förslag till en konsultationsordning har remitterats. Stödet till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet har ökats med 10 miljoner kronor från och med 2018. Även Sametingets förvaltningsanslag har ökats. Dessutom har regeringen förslagit ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur.

Artikel: Nordisk samekonvention

Artikel: Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur

Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket

I juni 2018 beslutade riksdagen att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag i enligt med regeringens lagförslag. Syftet med lagen är att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. Även ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken har införts.

Barnkonventionens väg mot svensk lag

Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Fortsatt arbete på diskrimineringsområdet

För att det ska finnas ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering och för att fler individer ska få sina rättigheter tillgodosedda, har regeringen förstärkt arbetet mot diskriminering på nationell, regional och lokal nivå med flera insatser under mandatperioden. Bland annat har regeringen förstärkt arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsombudsmannen och de lokala antidiskrimineringsbyråerna.

Prop 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Prop 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Artikel: Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Regeringens arbete med hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter utgår från regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under senare år har många reformer genomförts som stärkt hbtq-personers rättigheter.

Artikel: En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Debattartikel: Sverige ska bli bättre för alla hbtq-personer

Satsningar på demokrati för ett Sverige som håller ihop

För att bromsa utvecklingen mot ett mer splittrat samhälle har regeringen kraftsamlat kring insatser för ett öppet och demokratiskt samhälle. Insatser så som ett långsiktigt och oberoende civilsamhälle, insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, handlingsplanen Till det fria ordets försvar som avser åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer.

Samling mot hot och hat

Skr. 2014/15:144 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

Skr. 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället