Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Stadsmiljöavtalen ökar takten i utbyggnaden av kollektivtrafik

Publicerad

Regeringen vill att fler resor sker med gång, cykel och kollektivtrafik i svenska städer och tätorter. Genom Stadsmiljöavtalen har regeringen investerat 2,55 miljarder kronor i kollektivtrafik och cykelinfrastruktur i städer under mandatperioden. I gengäld gör kommunerna insatser för ökat bostadsbyggande och hållbara transporter.

Stadsmiljö med buss.
Stadsmiljöavtalen gör det möjligt för fler att resa kollektivt eller med cykel. Foto: Folio bildbyrå

Regeringens införde Stadsmiljöavtalen 2015 för att möjliggöra fler kollektivtrafiklösningar i städer runtom i landet.

- Stadsmiljöavtalen är bra för våra städer på många sätt. De gör det möjligt för fler att resa kollektivt eller med cykel, istället för att ta bilen. De leder till minskade utsläpp av växthusgaser, bättre luft och mer attraktiva städer, säger miljöminister Karolina Skog.

Trafikverket har till och med juni 2018 fördelat 2,55 miljarder kronor. Stadsmiljöavtalen ingår från och med i år i den nationella infrastrukturplanen och ska omfatta en miljard kronor årligen till och med 2029. I den senaste beslutsomgångenbeviljades stöd till 12 ansökningar, som tillsammans omfattar 43 olika åtgärder.

Totalt har 77 ansökningar beviljats stöd runtom i landet. Elbusslinjen i Östersund som invigdes i mars i år är det första projektet som färdigställts med stöd från stadsmiljöavtal. Andra ansökningar som fått stöd är till exempel Helsingborgsexpressen, spårvägar i Lund, Norrköping och Stockholm, samt en ny bussterminal i Alvesta. Sedan regeringen under 2017 öppnade upp stödet även för cykelinfrastruktur har ett stort antal cykelprojekt beviljats stöd.

Stödet kan sökas av kommuner och landsting och innebär medfinansiering av insatser med upp till 50 procent. Ett krav för att beviljas stöd är att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande, som detaljplaner för nya bostäder eller gångvägar.

I skrivelsen Strategi för Levande städer aviserade regeringen att stadsmiljöavtalen kommer att utvidgas så att de även inkluderar insatser för hållbara godstransportlösningar i stadsmiljö. Detta omfattar klimat- och miljöpåverkande insatser som samlastning, samordnad citylogistik och gods på cykel.