Sverige ska vara ett bra land att åldras i

Publicerad

 • Två personer håller varandra i handen.

  Befolkningen i Sverige lever allt längre och risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Genom den nationella strategin, som beslutades i maj 2018, vill regeringen de kommande åren ta ett mer samlat grepp när det gäller omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom.

  Foto: Folio Bildbyrå

 • Barn och äldre dam plockar blåbär i skogen.

  Regeringen har tagit flera steg för att sluta skatteklyftan och har då börjat med de som har lägst inkomst. Regeringen vill ta bort skatteklyftan till 2020. Totalt har ungefär 1,7 miljoner personer över 65 år fått sänkt skatt och klyftan har börjat att slutas. I artikeln presenteras fler exempel på insatser för att Sverige ska vara ett bra land att åldras i.

  Foto: Folio Bildbyrå/Jyrki Komulainen

Äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter arbetslivet och har rätt till ekonomisk trygghet. De har genom ett långt yrkesliv bidragit till att bygga dagens välfärd och skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst ska tas bort. Dessutom - om välfärden inte fungerar går det inte bara ut över de äldre, utan även anhöriga drabbas. Regeringen har därför satsat på en trygg äldreomsorg med god kvalitet. Sverige ska vara ett bra land att åldras i.

Att fler människor arbetar påverkar pensionerna positivt. Tillsammans med den goda utvecklingen av inkomst- och garantipensionen har regeringens skattesänkning för pensionärer och höjning av bostadstillägget gjort att Sveriges pensionärer i år i genomsnitt får över 1 100 kronor mer i plånboken varje månad, det är över 13 000 kronor mer per år jämfört med när regeringen tillträdde år 2014. Det är ett konkret resultat av regeringens politik med satsningar på vanligt folk och ett samhälle som håller ihop.

Regeringen har bland annat satsat två miljarder kronor per år 2016-2018 för att öka bemanningen i äldrevården, som enligt utvärderingarna resulterat i omkring 5 000 nya årsanställningar. Efter detta planeras ytterligare stora tillskott till välfärden. Regeringen planerar höja det generella statsbidraget till kommuner och landsting med fem miljarder 2019 och ytterligare fem miljarder 2020.

Några av regeringens insatser under mandatperioden

Tryggare äldre

Många blir kvar för länge på sjukhus trots att de egentligen är färdigbehandlade där, och behöver annan omsorg och vård. Det gäller inte minst äldre. De ska få en trygg vård på rätt plats. Därför satsar regeringen ytterligare tio miljoner kronor på detta för innevarande år i vårändringsbudgeten för 2018.

Befolkningen i Sverige lever allt längre och risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Genom den nationella strategin, som beslutades i maj 2018, vill regeringen de kommande åren ta ett mer samlat grepp när det gäller omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom.

Regeringen satsar också 350 miljoner kronor på ny teknik i äldreomsorgen för innevarande år i vårändringsbudgeten 2018. Det kan till exempel handla om mobila trygghetslarm för äldre, som till exempel innebär att människor med begynnande demens kan vistas ute men kan larma om de känner otrygghet.

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Artikel: Demensstrategin med fokus på omsorg

Förstärkning av äldreomsorgen och vården för äldre

Regeringen har satsat två miljarder kronor per år för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. En utvärdering som Socialstyrelsen gjorde för 2016 visade att tillskottet resulterat i ungefär 5 000 fler årsanställningar i äldreomsorgen, antingen genom att befintlig personal jobbar mer eller ny personal anställs.

Andra satsningar som gynnar äldre inkluderar höjningar av det allmänna tandvårdsbidraget samt, sedan januari 2016, avgiftsfri öppenvård för de som är äldre än 85 år. Den 1 januari 2017 fördubblades det allmänna tandvårdsbidraget, från 150 till 300 kronor per år för personer som är 65 - 74 år och i april 2018 fördubblades det allmänna tandvårdsbidraget igen, från 300 till 600 kronor per år för alla äldre.

Nytt investeringsstöd för fler äldre- och trygghetsboenden; 2016 infördes ett stöd för att bygga bort den brist på äldreboenden som funnits i många kommuner. De budgeterade medlen har successivt utökats från 150 miljoner kronor 2016 till 400 miljoner kronor per år från och med år 2018.  Under perioden från 2016 då det nya investeringsstödet till äldrebostäder infördes och fram till december 2017 har, enligt Boverket, stödet bidragit till att drygt 850 ny- eller ombyggda bostäder tillkommit.

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Förra året lämnades betänkandet "Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer" (SOU 2017:21) till regeringen. Utredaren skulle föreslå åtgärder som bland annat syftar till högre kvalitet och ökad effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi. Beredning pågår i Regeringskansliet och beslut om skrivelsen väntas i juni 2018.

Artikel: Möte med pensionärskommittén

Sänkt skatt för personer över 65 år

Pensionärer med ett långt yrkesliv bakom sig har bidragit till att bygga vår välfärd. Jobbskatteavdragen som den förra regeringen införde innebar att pension beskattades hårdare än lön. Regeringen har tagit flera steg för att sluta skatteklyftan och har då börjat med de som har lägst inkomst. Regeringen vill ta bort skatteklyftan till 2020.

I januari 2016 sänktes skatten för inkomster upp till 20 000 kronor i månaden (240 000 kronor per år) och skillnaden togs bort helt för inkomster upp till drygt 10 000 kronor (123 700 kronor per år). En person över 65 år med inkomst på cirka 10 000 kronor i månaden betalade därmed ungefär 260 kronor mindre i skatt varje månad.

1 januari 2018 sänktes skatten igen, nu för inkomster upp till cirka 35 000 kronor i månaden (416 300 kronor per år) och skillnaden i beskattning togs bort helt för inkomster upp till cirka 17 000 kronor i månaden (202 400 kronor per år). En person över 65 år med pension på cirka 17 000 kronor i månaden betalar därmed ungefär 380 kronor mindre i skatt varje månad.

Totalt har ungefär 1,7 miljoner personer över 65 år fått sänkt skatt och klyftan har börjat att slutas. Regeringen avser att sluta hälften av den återstående klyftan 2019 och hela klyftan 2020.

Pressmeddelande: Sänkt skatt för pensionärer

Höjning av de lägsta pensionerna

Pensionsgruppen har enats om att grundskyddet för ålderspensionärer behöver höjas och också enats om en inriktning för en sådan förbättring. Den utredning som ligger till grund för detta har föreslagit att garantipensionen bör höjas med 200 kronor i månaden och utökas med ett behovsprövat tillägg på upp till 700 kronor för ogifta och 200 kronor för sammanboende garantipensionärer. Förslaget är att det bör träda i kraft 2020.

Höjt bostadstillägg till pensionärer

Regeringen har också höjt bostadstillägget i flera steg. Bostadstillägget är en förmån som ges till pensionärer som har små ekonomiska marginaler när de betalt hyran. Det är därför särskilt viktigt för pensionärer med låga inkomster. Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre pension än män är de allra flesta som får bostadstillägg kvinnor.

Den 1 september 2015 höjdes bostadstillägget från 93 till 95 procent av bostadskostnaden upp till en kostnad på 5 000 kronor per månad. Den 1 januari 2018 höjdes taket i tillägget från 5 000 till 5 600 kronor per månad för den som är ogift (2 800 kronor för den som är gift). Då höjdes även ersättningsgraden och ersättningsnivån igen. Bostadskostnader upp till 5 000 kronor ersätts nu med 96 procent, medan kostnader över 5 000 kronor ersätts till 70 procent.

Sammantaget innebär detta att 290 000 pensionärer, därav 75 procent kvinnor, fått ett höjt bostadstillägg med upp till 470 kronor i månaden.

Men mer ska göras. Inom ramen för översynen av grundskyddet för ålderspensionärer är Pensionsgruppen enig om att bland annat taket bör höjas ytterligare. I pensionsgruppen ingår regeringen och allianspartierna. Dessutom bör tillägget förenklas så att alla inkomster behandlas lika och det nuvarande tilläggsbeloppet tas bort.

Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner

Insatser för pensionärer 2015-2018