Artikel från Socialdepartementet

En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas

Publicerad

Regeringen presenterade i propositionen (2017/18:186) Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter att en vägledning som kan utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen bör tas fram. Syftet med vägledningen är att öka kunskaperna om konventionen för att säkerställa att barnets rättigheter tas tillvara i rättstillämpningen.

I maj 2018 uppdrog Regeringskansliet åt Karin Åhman att biträda Socialdepartementet med att utforma en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bland annat vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Vad vägledningen bör omfatta:

  •  en allmän redogörelse av folkrättsliga tolkningsmedel och källor vid tolkning av traktater samt tillämplig rättskällelära,
  • en redogörelse av tolkningsmedel och källor vid tolkning av barnkonventionen som kan vara relevanta,
  • hänvisningar till relevanta rättskällor som kan fungera som hjälpmedel vid tolkning av barnkonventionens bestämmelser, såsom nationell och internationell rättspraxis och doktrin,
  •  övrig vägledning såsom rekommendationer och allmänna kommentarer från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) och andra konventionskommittéer som, trots att de inte är juridiskt bindande, kan utgöra ett viktigt stöd och ge viss vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

I arbetet ingår även att utarbeta förslag på hur vägledningen vid behov ska kunna uppdateras och göras tillgänglig för olika målgrupper.

Uppdraget gäller till och med den 31 maj 2019.