Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Österrikes arbetsprogram, moms och G20 på Ekofins julimöte

Publicerad

Ekofinrådets möte 13 juli var det första under Österrikes EU-ordförandeskap. Österrike presenterade prioriteringar för Ekofin det kommande halvåret. På dagordningen fanns bland annat också momsfrågor och kommande möte inom ramen för G20.

Karolina Ekholm
Statssekreterare Karolina Ekholm företrädde Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades i Bryssel 13 juli inom ramen för Ekofin-rådet. Foto: EU-representationen

Uppföljning av toppmöten

Den 28-29 juni hölls två europeiska toppmöten, dels Europeiska rådet, dels eurotoppmötet. Ministrarna följde nu upp ekonomiskt relaterade frågor från Europeiska rådet och fick en rapportering om arbetet med fördjupningen av EMU från toppmötet där även de länder som inte har euron som valuta deltog.

Ordförandeskapets arbetsprogram

Det österrikiska ordförandeskapet presenterade sina prioriteringar för Ekofins arbetsområden för de kommande sex månaderna:

• Färdigställandet av bankunionen med fokus på riskreducering samt fortsatt arbete med kapitalmarknadsunionen.
• Förstärkt koordinering av den ekonomiska politiken med betoning på efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten och att fördjupningen av EMU fokuserar på åtgärder som ger EU mervärde.
• Effektivitet och rättvisa på skatteområdet vilket betyder att arbetet för att förhindra skatteflykt och skatteundandragande prioriteras liksom frågan om beskattning av den digitala ekonomin, att en gemensam bolagsskattebas införs och mervärdesbeskattningen moderniseras.
• Ekonomiska resurser och 2019 års budget med fokus på principerna om sund och effektiv förvaltning. Under Österrikes ordförandeskap kommer långtidsbudgetens förhandlingar om EU:s framtida egna medel att föras.

Omvänd skyldighet att betala moms

Vid mötet diskuterades förslaget om ändring i mervärdesskattedirektivet för omvänd skattskyldighet. Frågan förväntas tas upp för beslut senare under året.

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skattskyldig för mervärdesskatten i stället för säljaren. Systemet kan tillämpas på vissa varor och tjänster som är särskilt utsatta för mervärdesskattebedrägerier. En utökad användning av systemet drivs av ett antal medlemsstater som ett led i att bekämpa bedrägerier.

Reducerad moms för elektroniska publikationer

Ministrarna diskuterade förslaget om ändring i mervärdesskattedirektivet för skattesatser för elektroniska publikationer. Frågan förväntas tas upp för beslut senare under året.

Enligt direktivet får medlemsstaterna endast tillämpa sänkta skattesatser på tryckta böcker, tidningar och tidskrifter. Förslaget innebär att medlemsstaterna ska kunna tillämpa reducerade skattesatser även på elektroniska publikationer.

EU:s mandat inför G20-möte

Ekofinrådet antog EU:s gemensamma positioner inför nästa G20-möte mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer som äger rum 21–22 juli i Buenos Aires.

EU:s positioner betonar bland annat vikten av att stödja ett regelbaserat multilateralt system för ekonomiskt samarbete och handel och en global ekonomi som präglas av öppenhet. Positionerna tar också upp behovet av att finna globala lösningar för beskattning av den digitala ekonomin och att stärka det internationella arbetet med transparens på skatteområdet.

Statssekreterare Karolina Ekholm företrädde Sverige på Ekofinmötet 13 juli.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofinrådet 13 juli

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.