Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Regeringen följer brandbekämpningen noga

Publicerad

Brandbekämpningen stod i fokus på pressträffen den 19 juli med regeringen. Dessutom togs hettans påverkan på utsatta grupper upp och beslut om att se över reglerna mot månggifte.

Sex statsråd deltog på dagens pressträff med regeringen.
Utbildningsminister Gustav Fridolin, migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren deltog på veckans pressträff med regeringen. Foto: Linda Svenske/Regeringskansliet

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson inledde pressträffen med att berätta om skogsbränderna i landet. Justitie- och inrikesministern talade bland annat om den kraftsamling för att bekämpa bränderna som pågår, de som deltar i brandbekämpningen, de som tvingats lämna sina hem utan att veta när de kan komma tillbaka och den hjälp Sverige får från utlandet.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren tog upp hettans påverkan på äldre, barn, sjuka och gravida samt betydelsen av att äldre personer står i tät kontakt med anhöriga och bekanta.

Regler mot månggiften ses över

Redan gifta får inte ingå äktenskap. Regeringen har i dag beslutat att ge en utredning i uppdrag att se över hur det kan förhindras att utländska månggiften fortgår i Sverige. Utredningen ska bland annat titta på hur nuvarande lagstiftning kan förtydligas. Anne Kuttenkeuler utses till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast i januari 2020.

Pressmeddelande (migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon):
Nya regler mot utländska månggiften

Mer likvärdig skola

Regeringen har i dag beslutat om en utredning som ska föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. Björn Åstrand utses till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast 30 mars 2020.

Pressmeddelande (utbildningsminister Gustav Fridolin):
Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Stärkt stöd till tjej- och kvinnojourer

Landets tjej- och kvinnojourer får 50 miljoner kronor extra under 2018. Syftet med satsningen är att stärka stödet och skyddet för kvinnor och flickor som utsatts för våld samt att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Pressmeddelande (barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren):
50 miljoner extra till tjej- och kvinnojourerna  

Mer svensk industriproduktion

Tillväxtverket får två nya uppdrag. Det ena uppdraget är att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Det andra uppdraget är att underlätta industrins och industrinära tjänsteföretags kompetensförsörjningsarbete. Båda uppdragen ska slutredovisas under våren 2020. Det beslutade regeringen i dag.

Pressmeddelande (närings- och innovationsminister Mikael Damberg):
Regeringen vill att mer industriproduktion flyttar hem till Sverige  

Negativa utsläpp av växthusgaser utreds

Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets mål. Regeringen har därför i dag beslutat att tillsätta en utredning om negativa utsläpp av växthusgaser. Åsa-Britt Karlsson ska leda utredningen och lämna över en slutrapport till regeringen senast den 31 januari 2020.

Pressmeddelande (minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin):
Regeringen tillsätter utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressträffar

Under sommaren bjuds medier in till pressträffar med statsråd efter regeringssammanträdena. Aktuella datum är:

• 19 juli
• 2 augusti

Närvarande statsråd

Följande statsråd närvarade vid pressträffen 19 juli:

• Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
• Utbildningsminister Gustav Fridolin
• Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
• Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
• Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
• Närings- och innovationsminister Mikael Damberg