Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Samarbete mot torkans och värmens konsekvenser

Publicerad Uppdaterad

Ett stort antal skogsbränder pågår runt om i landet och jordbruket har drabbats märkbart av torkan. Den höga temperaturen kan också få konsekvenser för hälsan, särskilt hos äldre och sjuka. Regeringskansliets krisorganisation är aktiverad. Krishanteringen har högsta prioritet. Regeringen följer händelseutvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter för att hantera situationen.

I nuläget stöttas räddningsinsatserna av nationella personella och/eller materiella resurser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten inklusive Hemvärnet, Trafikverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Länsstyrelserna, samt räddningstjänster från andra delar av landet. Post- och telestyrelsen, Svenska Kraftnät, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Lantmäteriet och Arbetsmiljöverket har deltagit i samverkan och agerar inom sina respektive områden. Även internationella resurser stödjer aktivt släckningsarbetet.

Med anledning av skogsbränderna runt om i landet, den utbredda torkan och den pågående värmeböljan pågår ett intensivt arbete hos räddningstjänst, myndigheter och kommuner.

Arbetet med att stoppa skogsbränderna

Just nu pågår flera stora skogsbränder i landet och räddningstjänsten genomför storartade insatser för att skydda människor, egendomar, skog och samhällets funktionalitet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar berörda myndigheter och stödjer den kommunala räddningstjänsten tillsammans med Försvarsmakten och länsstyrelserna med förstärkningsresurser, både genom materiel, personal och expertis.

MSB har aktiverat EU:s civilskyddsmekanism (ERCC) och därmed möjliggjort stöd från alla 27 EU-länders krismekanismer. Räddningstjänsten har tillsammans med MSB det operativa ansvaret för släckningsinsatserna. De bedömer fortlöpande vilka möjliga resurser som behöver begäras in från utlandet. 

Myndigheternas arbete är avgörande för att bekämpa bränderna. Men alla har också ett eget personligt ansvar. På många håll i landet råder eldningsförbud. Tänk på att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där du befinner dig.

Om EU:s krishanteringsmekanism och vilka länder som stödjer Sverige med flygplan, helikoptrar och brandmän

Om skogsbränderna på krisinformation.se

Nationellt och internationellt stöd

I nuläget stöttas räddningsinsatserna av nationella personella och/eller materiella resurser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten inklusive Hemvärnet, Trafikverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Länsstyrelserna, samt räddningstjänster från andra delar av landet. Post- och telestyrelsen, Svenska Kraftnät, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Lantmäteriet och Arbetsmiljöverket har deltagit i samverkan och agerar inom sina respektive områden. Även internationella resurser stödjer aktivt släckningsarbetet.

Arbetet med att stötta jordbruket

Regeringen följer utvecklingen inom jordbruket nära och fortsätter tillsammans med myndigheter och andra aktörer att hitta lösningar på de utmaningar som uppstår för att underlätta för lantbrukarna. Regeringen kommer till exempel att skjuta till nationella medel för att stärka likviditeten hos våra lantbrukare. När pengarna kan betalas ut, eller hur mycket det gäller går i dagsläget inte att säga. Sverige för en aktiv dialog med EU om undantag och andra lösningar för att underlätta situationen för svenska lantbrukare.

Jordbruksverket arbetar aktivt med att hitta lösningar för att underlätta situationen för drabbade jordbrukare. Det handlar om undantag från regelverk, högre förskottsbetalning från stöd för att underlätta likviditeten med mera. Jordbruksverket har till exempel medgett undantag för att lantbrukarna ska kunna ta foder på gräsmark som annars inte ska skördas.

Pressmeddelande: Tätt samarbete för att hitta lösningar för ett torkdrabbat jordbruk

Om torkan på Jordbruksverkets webbplats

Värmebölja och hälsa

Värmebölja kan leda till olika problem för människors hälsa. Att exponeras för värme medför olika risker för olika individer. Riskgrupper är framförallt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Regeringen har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Ett möte ägde rum på Socialdepartementet på fredag den 20 juli med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting för att få en lägesbild av det myndigheterna gör bland annat för de äldre i värmen. 

Torsdag den 26 juli ägde ett nytt möte rum på Socialdepartementet med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet var att få en uppdaterad lägesbild av myndigheternas arbete samt information om situationen i svensk vård och omsorg med anledning av värmen och bränderna. Samordningsmöten kommer att hållas veckovis så länge den aktuella situationen kvarstår.

Privatpersoner kan vända sig till sina respektive landsting och 1177 Vårdguiden för information och råd om olika hälsorisker kopplade till värmeböljan.

1177 Vårdguidens webbplats

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller målgruppsanpassade råd som kan användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom vården och omsorgen.

Beredskap vid värmebölja på Folkhälsomyndighetens webbplats

Höga temperaturer kan påverka tillväxten av bakterier i dricksvatten och livsmedel. På Livsmedelsverkets hemsida finns information och råd.

Livsmedelsverkets webbplats

SMHI kan utfärda varningar för värme när det väntas en period med mycket eller extremt höga temperaturer. De höga temperaturerna innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Varningar för värme på SMHI:s webbplats

Vattennivåerna och vattenförsörjningen

När det gäller grundvattennivåerna och vattenförsörjningen följer regeringen händelseutvecklingen och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Det är kommunerna som har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) följer grundvattnets utveckling och publicerar aktuella kartor som visar hur mycket grundvattennivåerna skiljer sig från vad som är normalt för månaden.

Grundvattennivåer på SGU:s webbplats

Havs- och vattenmyndigheten ger nationell vägledning om skydd av dricksvatten och skydd av grundvatten samt för vattenverksamhet (dit bland annat uttag av vatten från vattendrag och sjöar för bevattning kan räknas).

Vägledning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Naturvårdsverket informerar övergripande om vattenbrist, torka och vad man själv kan göra.

Om vattenbrist på Naturvårdsverkets webbplats

SHMI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) samverkar och ger en kontinuerligt uppdaterad bild av risken för vattenbrist i landet i tjänsten "Risk för vattenbrist".

Risk för vattenbrist – på SMHI:s webbplats

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Ansvaret för räddningsinsatser vid skogsbränder

  • Ansvaret för räddningsinsatser vid en skogsbrand är kommunalt. Om det behövs omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får en länsstyrelse ta över ansvaret för räddningstjänsten och då också utse en räddningsledare.
  • Räddningsledaren kan även begära hjälp av Försvarsmakten som då ska delta i räddningsinsatser med personal och egendom.
  • Via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer staten den kommunala räddningstjänsten med förstärkningsresurser, både genom materiel och expertis.

Löpande uppdateringar

Denna sida uppdateras löpande. Längst ner på sidan finns datum för publicering och senaste uppdatering.