Innehållet publicerades under perioden

-

Svenskt-franskt partnerskap inom gröna transporter

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och Frankrikes transportminister Elisabeth Borne enades vid ett möte i Göteborg i juni 2018 om ytterligare steg för att genomföra det fransk- svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar inom transportsektorn.

Kampen mot klimatförändringarna och omställningen till en mer hållbar och motståndskraftig ekonomi är en stor global utmaning. Mot bakgrund av den bedömningen beslutade sig Frankrikes president Emmanuel Macron och Sveriges statsminister Stefan Löfven för att samarbeta. Den 17 november 2017 undertecknade de, i Göteborg, ett långtgående och ambitiöst strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar. Partnerskapet kommer att ligga till grund för Frankrike och Sveriges bilaterala förbindelser under de kommande åren och spela en viktig roll i arbetet med att verka för mer miljövänliga ekonomier på nationell, europeisk och global nivå. Dessutom kommer det att hjälpa båda länderna att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling.


Partnerskapet omfattar fyra prioriterade områden. Det ena är gröna lösningar för transporter, ren energi och smarta städer där målet är att "fokusera på att utveckla innovativa lösningar som våra städer och samhällen kan använda för att ta itu med nya miljöförhållanden. Detta kommer att kräva minskade växthusgasutsläpp från transportsektorn och lösningar för att få tillstånd gröna, inkluderande och hållbara städer".

Kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn är en prioritering för både Sverige och Frankrike eftersom transporter står för den största delen av koldioxidutsläppen. Sverige har redan satt upp ett mål om att minska de nationella utsläppen från transporter (exklusive flyg) med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Frankrike har uttryckt en ambition om att inga bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas efter 2040. Frankrike har i det här sammanhanget även föreslagit att Sverige ska gå med i Transport Decarbonisation Alliance som samlar länder, städer och företag som målmedvetet agerar för att ta itu med klimatförändringarna.

En annan viktig del av det fransk-svenska partnerskapet är att tillsammans utveckla innovativa lösningar genom att dra nytta av digitaliseringen. Färdplanen för partnerskapet banar väg för fördjupade bilaterala utbyten kring och användningen av testbäddar. Det gäller särskilt för projekt som berör elvägar samt uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system men även närmare samarbeten inom strategiska områden som till exempel batteriutveckling och digitalisering av transportsektorn, inklusive lösningar för "mobilitet som en tjänst".

Sedan partnerskapet undertecknades har Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och Frankrikes transportminister Elisabeth Borne arbetat aktivt och målmedvetet för att genomföra färdplanen inom transportområdet och för att väsentligt stärka samarbetet mellan de båda länderna. Vid Solutrans-mässan i Lyon i november 2017, där Sverige var hedersgäst, anordnades en gemensam workshop som ett sidoevenemang till mässan. Båda ministrarna samt svenska och franska intressenter från industrin deltog i workshopen. Under de senaste sex månaderna har flera möten skett på teknisk nivå mellan de båda länderna som ett led i att konkretisera åtgärderna i partnerskapet.

I samband med att Tomas Eneroth stod värd för det tredje högnivåmötet om uppkopplade och automatiserade fordon den 19 juni i Göteborg träffades de båda ministrarna och enades om ytterligare steg för att öka samarbetet mellan länderna samt att gå vidare med konkreta åtgärder inom följande tre huvudområden (se bilagan för mer information).

• Uppkopplade och automatiserade fordon – utbyte kring konkreta resultat från franska och svenska tester med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon. Syftet är att utbyta information om bestämmelser, resultat och erfarenheter. Syftet är också att identifiera viktiga lösningar och använda gemensamma tester och testbäddar inom kolonnkörning från och med 2018. Arbetet ska ske tillsammans med berörda intressenter, vilket även inbegriper de mest berörda företagen och klustren.

• Gröna fordon – undersöka möjligheterna att inkludera Frankrike i det tysk-svenska partnerskapet för elvägssystem. Det första steget kommer att vara att anordna ett förbehållslöst informationsmöte mellan det svenska departementet och de franska och tyska ministerierna före slutet av 2018.

• Järnväg och andra trafikslag – förslag om att, bland annat, anordna ett fransk-svenskt möte på expertnivå i Stockholm under hösten 2018 om höghastighetsjärnväg för att diskutera det här ämnet utifrån ett strategiskt långsiktigt perspektiv, inräknat den franska sakkunskapen inom området.

"Två dagar efter att vi undertecknade innovationspartnerskapet mellan våra länder träffade jag min svenska motsvarighet i Lyon för diskussioner om hur vi ska genomföra partnerskapet inom grön och uppkopplad mobilitet. Idag är vi här i Göteborg för att berätta hur det ska gå till. Vi kommer att samarbeta nära i frågor där det är viktigt att vi lär av varandra. De svenska testerna med automatiserade fordon och elvägar kommer att vara mycket användbara. Vi kommer att dela bästa praxis, genomföra gemensamma tester och förbereda våra nya regelverk. Och vi ska inte glömma att rena transporter kräver omfattande lösningar, som t.ex. höghastighetsjärnväg, och det är ett område där Frankrike är en av ett fåtal globala ledare", säger Elisabeth Borne.

"Jag är glad att se att det fransk-svenska partnerskapet går framåt. Under dagens möte har vi tagit upp flera områden där vi ser att Frankrike och Sverige kan samarbeta ännu närmare. Jag ser stora samarbetsmöjligheter inom bland annat elvägar och uppkopplade och automatiserade fordon. Vi hoppas att partnerskapet ska inspirera både offentliga och privata aktörer att knyta nya kontakter, söka nya samarbetsområden och utbyta kunskap och information", säger Tomas Eneroth.

 

Genomförandet av färdplanen i det franska och svenska partnerskapet för innovation och gröna lösningar
Nästa steg för gröna, uppkopplade och automatiserade transporter

1. Uppkopplade och automatiserade fordon

• Anordna tekniska möten med berörda intressenter för att utbyta information om konkreta resultat från franska och svenska tester med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon i syfte att dela resultat och erfarenheter samt identifiera avgörande lösningar. Ett första möte föreslås till andra halvåret 2018 med berörda offentliga och privata intressenter.

• Diskutera samarbete, där relevant, om lagstiftningsfrågor i UNECE:s WP och EU.

• Utbyta nationella erfarenheter om kolonnkörning tillsammans med berörda intressenter och de mest involverade privata företagen. Målsättningen är att från och med 2018 nyttja gemensamma tester och testbäddar för kolonnkörning. Först i Sverige och därefter i Frankrike.

• Fördjupa de bilaterala kontakterna om "mobilitet som en tjänst" i förhållande till, exempelvis, pågående pilotprojekt och policylabb.

2. Gröna fordon

• Undersöka möjligheterna att inkludera Frankrike i det tysk-svenska partnerskapet för elvägssystem. Partnerskapet skulle i inledningsfasen fokusera på informationsutbyte. Det första steget kommer att vara att anordna ett förbehållslöst informationsmöte mellan de svenska, franska och tyska parterna före slutet av 2018.

• Anordna ett seminarium om batteriutveckling för offentliga och privata aktörer under andra halvan av 2018.

3. Järnväg och andra trafikslag

• Anordna ett fransk-svenskt seminarium/expertmöte i Stockholm under hösten 2018 om höghastighetsjärnväg. Syftet är att diskutera höghastighetsjärnväg ur ett strategiskt långsiktigt perspektiv (ur ett miljömässigt, ekonomiskt, logistiskt, finansiellt och tekniskt perspektiv), jämfört med alla andra transportmedel/typer av transporter.

• Utbyta information om satsningar för miljövänligare godstransporter, knutet till de nationella strategier som antogs både i Frankrike och Sverige under 2018. Informationsutbytet skulle beröra frågan om omlastning.