Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Torkan och EU:s framtida jordbrukspolitik dominerade ministermöte

Publicerad

Torkan sommaren 2018 har slagit mycket hårt mot jordbruket i framför allt norra Europa. Detta var jämte en diskussion om EU:s jordbrukspolitik efter 2020 de stora frågorna när EU-ländernas jordbruksministrar samlades i Bryssel 16 juli.

 • Sven-Erik Bucht

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige när EU-ländernas jordbruksministrar träffades 16 juli. Den svåra torkan som plågar framför allt norra Europa var en stor fråga på mötet.

  Foto: EU-representationen

 • Phil Hogan och Sven-Erik Bucht

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade överläggningar med EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan (mitten) om de svåra effekterna av torkan i Sverige och efterfrågade insatser från EU-kommissionen till lantbrukarna.

  Foto: Europeiska rådet

Torkans effekter på jordbruket

Ett 15-tal medlemsländer tog till orda i en diskussion om torkan sommaren 2018. Hela norra Europa är drabbat och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht redogjorde för situationen i Sverige.

- Regeringen har med anledning av den oerhört allvarliga situationen fattat beslut om extra finansiellt stöd till jordbruket. Jag fick i dag positiv respons från EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan om att vi ska få möjlighet att höja förskottsutbetalningarna av jordbruksstöd. Dessutom diskuterade vi möjligheterna att göra undantag från EU:s statsstödsregler, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med mötet.

Diskussionen belyste förväntade skördeförluster för både spannmål och oljeväxter och en svår situation på grund av brist på foder.

EU-kommissionen informerade om att hanteringen av ansökningar om förskottsutbetalningar snabbas på och om möjligheterna till undantag från reglerna om statsstöd. Kommissionen gav beskedet att det inte finns medel för krisstöd inom ordinarie budget.

Österrikes program för ordförandeskapet

Den österrikiska ordförandeskapsperioden juli-december 2018, kommer på fiske- och jordbruksområdet att präglas av förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Under perioden planeras också andra förhandlingar som rör livsmedelskedjan. Det handlar om direktivet om otillbörliga affärsmetoder och förordningen om transparens och hållbarhet.

På fiskesidan kommer i sedvanlig ordning nästa års fiskekvoter att behandlas. Arbetet med förvaltningsplanerna för EU:s västliga vatten och västra Medelhavet kommer att fortsätta.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

EU-kommissionens förslag till gemensam jordbrukspolitik efter 2020 presenterades vid jordbruksministrarnas möte i juni. Förslaget togs upp för en andra diskussionsrunda vid mötet 16 juli och handlade då om förenkling och subsidiaritet.

EU-kommissionen redogjorde utförligt för förslagets utformning och beskrev särskilt den avvägning som gjorts mellan det som är flexibelt och det som är gemensamt i politiken.

Diskussionen handlade också om den framtida jordbrukspolitiken med utgångspunkt i ett dokument som Sverige och ett 10-tal andra medlemsländer stod bakom. I dokumentet understryks vikten av generella grundvillkor och anpassning till nationella förhållanden.

Jordbruksrådet fick därtill information från Rumänien om spridningen av afrikansk svinpest i landet som utvecklats till en allvarlig situation. Frankrike informerade också om att man för fram en kandidat till generaldirektörsposten för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i Agrifish-rådet 16 juli

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.