Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Torkan och EU:s framtida jordbrukspolitik på jordbruksministrarnas julimöte

Publicerad

När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar träffas i Bryssel 16 juli kommer torkan att tas upp till diskussion. Ministrarna förväntas också att gå igenom den del av förslaget om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 som handlar om förenklingar.

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel 16 juli. Den del av förslaget om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 som handlar om förenklingar kommer att diskuteras. På dagordningen står också effekterna av torkan i norra Europa. Foto: EU-representationen

Österrikes ordförandeskap

Den österrikiska ordförandeskapsperioden juli-december, 2018, kommer i EU:s ministerråd för fiske och jordbruk att präglas av förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Under perioden planeras också andra förhandlingar som rör livsmedelskedjan. Det handlar om direktivet om otillbörliga handelsmetoder och förordningen om transparens och hållbarhet.

Arbetet med att tillämpa växtskyddsförordningen och djurhälsoförordningen samt förordningarna om läkemedel i foder och veterinärmedicinska produkter fortsätter också.

På fiskesidan kommer i sedvanlig ordning nästa års fiskekvoter att behandlas. Arbetet med förvaltningsplanerna för EU:s västliga vatten och västra Medelhavet kommer att fortsätta.

Torkans effekter på jordbruket

Ministrarna kommer att få information om situationen i Polen med anledning av den torka som drabbat det europeiska jordbruket 2018.
Hela norra Europa är drabbat av torkan och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht förväntas på mötet att redogöra för situationen i Sverige.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Diskussionen om EU-kommissionens förslag till gemensam jordbrukspolitik efter 2020 inleddes vid jordbruksministrarnas möte i juni. Förslaget kommer att tas upp för en andra runda vid mötet 16 juli. Ordförandeskapet föreslår att diskussionen främst ska ta upp den del av förslaget som handlar om förenkling och subsidiaritet.

Utöver att regeringen välkomnar förenklingar ser regeringen också positivt på förslag om ökad flexibilitet för medlemsländerna i genomförandet av politiken och att krav på resultatorientering ökar.

Regeringen är positiv till fortsatt fokus på unga jordbrukare och på att förslaget uppmärksammar kunskap, innovation och digitalisering. Likaså är regeringen positiv till förslaget om att stärka politikens klimat- och miljönytta men vill att utgångspunkten är riktade åtgärder snarare än generella.

Regeringen vill emellertid se mer förenkling och ytterligare neddragning av budgeten. Regeringen är kritisk till omfördelning av stöd från större till mindre jordbruk på grund av krångliga regler och risk för sämre måluppfyllelse.

Därtill vill regeringen ha regler som innebär överföring av medel från pelare ett till pelare två med effekten att målen då uppnås lättare.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i Agrifish-rådet 16 juli

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.