Innehållet publicerades under perioden

-

Nya åtgärder efter sommarens värme, torka och bränder

Publicerad

Idag presenterade regeringen fem nya åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap och öka tryggheten i Sverige.

1. Trafikverket ska med anledning av sommarens bränder utvärdera sin egen beredskap och möjliga förebyggande åtgärder för att säkra statlig transportinfrastruktur vid omfattande skogsbränder och extremväder.

2. Folkhälsomyndigheten ska se över hur de kan förbättra sin rådgivning och stöd inför kommande värmeböljor till sjukvård och äldreomsorg i kommuner och landsting.

3. Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer till följd av t ex höga temperaturer.

4. SGU ska ta fram bättre information på nationell nivå om grundvattenläget samt hur grundvattnet används för att göra det lättare att förutsäga bristsituationer och finna alternativa grundvattentäkter.

5. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden. Utredaren ska bl.a. utvärdera samordning, samverkan och ledning av insatserna, användning av samhällets samlade resurser och kommunikation och information till allmänheten. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Klimatet förändras. SMHI förutspår att det kommer att bli vanligare med extremväder. Värmen och dess konsekvenser denna sommar kan vi få uppleva oftare framöver.

  •  Regeringen har gjort historiska satsningar på miljö och klimat för att rusta samhället samt för att minska klimatpåverkan. Under sommaren har regeringen också hanterat den akuta situationen genom att vidta ett antal åtgärder för att stödja de myndigheter som varit operativt ansvarig. Bland annat genom att ersätta frivilligorganisationerna som deltog i brandbekämpningen och gett MSB bättre möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de kostnader för räddningstjänst skogsbränderna orsakat.

  • Regeringen har efter den akuta fasen i bränderna presenterat ett antal åtgärder för att stärka krisberedskapen redan till nästa sommar. Till exempel fick MSB nyligen i uppdrag att redan till 31 januari 2019 ge sin bild av behoven av förstärkt kapacitet gällande materiel, personalförsörjning och brandbekämpning från luften. Och Sjöfartsverket ska nu se över möjligheterna att låta sina helikoptrar delta i brandbekämpning