Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Artificiell intelligens och robotik på ministermöte

Publicerad

De europeiska satsningarna på digital utveckling med fokus på artificiell intelligens tas upp på EU:s ministerråd för konkurrenskraftsrådets första mötesdag 27 september. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg företräder Sverige.

Mikael Damberg
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, företräder Sverige när EU-länderna samlas inom ramen för ministerrådet för konkurrenskraftsfrågor 27 september. På dagordningen står bland annat EU:s satsningar på utvecklingen av artificiell intelligens. Foto: EU-representationen

Artificiell intelligens och robotik

EU-kommissionen presenterade tidigare i år ett initiativ inom området artificiell intelligens, AI, med syfte att dels främja EU:s tekniska och industriella kapacitet, dels förbereda EU på de socioekonomiska förändringar som utvecklingen inom AI öppnar för. I initiativet framhåller EU-kommissionen också vikten av ett etiskt och rättsligt ramverk för AI.

Viktigt för utvecklingen inom AI är också EU-kommissions förslag om en förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027. EU-kommissionen har därtill aviserat att en handlingsplan för AI för perioden 2019-2025 ska presenteras under 2018.

På mötet kommer ministrarna att få en presentation av EU-kommissionen och ha en debatt om riktlinjerna på området.
Regeringen anser att AI bör ha en framskjuten plats i den europeiska diskussionen, att utvecklingen inom AI och dess potential för industrins utveckling återspeglas i en kommande europeisk industristrategi.

Eftersom framväxten av automation, robotteknik och AI påverkar arbetsmarknaden och innebär omställningar anser regeringen att det är viktigt att arbetsmarknadens parter inkluderas i arbetet. Regeringen vill i EU:s handlingsplan för AI se internationella standarder, etiska riktlinjer, användningen av befintliga så kallade testbäddar och samarbeten mellan akademi och industri inom Europa. Risker för cyberattacker bör också lyftas, påpekar regeringen.

Inre marknaden firar 25 år

Tjeckien väntas informera om ”The Single Market: Yesterday, Today and Tomorrow”, som ägde rum i Prag i juni i samband med 25-års firandet av den inre marknaden. Konferensen belyste utvecklingen av den inre marknaden generellt och den fria rörligheten för tjänster specifikt.

Lettland väntas informera om det årliga eventet Single Market Forum som hölls i Riga i september i samarbete med EU-kommissionen. Forumet belyste mervärdet och utvecklingen av EU: s inre marknad och hade samtidigt ett framåtblickande perspektiv.

EU:s konkurrenskraft

EU-kommissionen förväntas presentera en analys som pekar på vikten av att lyfta de mindre utvecklade regionerna i syfte att stärka EU:s konkurrenskraft. Skillnaderna mellan EU-medlemsstater minskar medan skillnader i vissa fall kvarstår och även ökar mellan medlemsstaternas regioner i fråga om ekonomiska resurser, produktivitet och teknisk utveckling.
Regeringen välkomnar analysen och pekar på det svenska regionala tillväxtarbetet, vikten av att beakta regioners särskilda förutsättningar och att dialog och samarbete behövs för att vidta rätt åtgärder.

Därutöver kommer det österrikiska ordförandeskapet att följa upp det informella ministermöte för konkurrenskraft som hölls i Wien 15-16 juli där digitalisering, värdekedjor, innovationer, utbildning och artificiell intelligens diskuterades.

EU-kommissionen förväntas därutöver informera om arbetet med att genomföra e-handelsinitiativen som ingår i den Digitala Inremarknadsstrategin. EU-kommissionen ska också informera om arbetet med att förbättra konkurrensen inom detaljhandeln utifrån bland annat e-handelns snabba utveckling.

Mötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.