Innehållet publicerades under perioden

-

Förenklingsutredningens betänkande remitteras

Regeringen remitterar nu Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44).

Betänkandet innehåller förslag om enklare regler för upphandlingar under tröskelvärdena och ändrade regler för överprövningar. Remissinstanserna ska inkomma med svar senast den 1 februari 2019.

Samtidigt fortsätter arbetet med frågan om preklusion i samband med överprövningar.