Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Momsfrågor och bekämpning av penningtvätt på Ekofinrådet

Publicerad

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffas i oktober står momsfrågor på dagordningen liksom den europeiska planeringsterminen och tillsyn över bekämpning av penningtvätt. Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffas i Luxemburg 2 oktober. Momsfrågor, åtgärder mot penningtvätt och den europeiska terminen står på dagordningen. Magdalena Andersson kommer också att delta i Eurogruppens möte. Foto: EU-representationen

Enklare momsregler för handel över gränser

Ministrarna förväntas i Ekofinrådet fatta beslut om ett förslag om justeringar för mervärdesskatt vid handel mellan företag över gränser, så kallade enkla lösningar. De syftar till att motverka bedrägerier och att förenkla och harmonisera mervärdesskattereglerna vid varuhandel inom EU.

Regeringen anser att det är viktigt att främja den gränsöverskridande handeln och att företagen kan konkurrera på lika villkor. Det är också viktigt att reglerna är praktisk enkla att hantera. Regeringen står bakom förslaget.

Omvänd skyldighet att betala moms

Vid mötet ska ministrarna överens om ett förslag om ändring i mervärdesskattedirektivet för omvänd skattskyldighet.

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skattskyldig för mervärdesskatten i stället för säljaren. Systemet kan tillämpas på vissa varor och tjänster som är särskilt utsatta för mervärdesskattebedrägerier. En utökad användning av systemet drivs av ett antal medlemsstater som ett led i att bekämpa bedrägerier.

Regeringen är tveksam till en utökad omvänd skattskyldighet men den föreslagna tillämpningen är så pass restriktiv att risken för negativa konsekvenser är små. Regeringen kan därför acceptera förslaget.

Bekämpning av penningtvätt

Under de senaste åren har ett antal europeiska banker uppvisat brister i efterlevnaden av regelverket som ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. EU-kommissionen kommer att informera om ett förslag som ska ge Europeiska bankmyndigheten ökade befogenheter inom bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Europeiska planeringsterminen 2018

Ministrarna kommer att diskutera genomförandet och erfarenheter av den europeiska planeringsterminen 2018.
EU-kommissionens arbete för att effektivisera terminen har fortsatt under året.

Regeringen välkomnar diskussionen. Regeringen anser att ökat fokus på de mest centrala utmaningarna, exempelvis att genomföra åtgärder för att stärka den långsiktiga tillväxten i EU, är en utveckling i rätt riktning.

G20:s och IMF:s kommande möten

Ministrarna ska anta EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet 11–12 oktober och EU:s gemensamma uttalande inför Internationella valutafonden, IMF:s, årsmöte 12–14 oktober.

EU:s positioner för G20-mötet betonar vikten av att stödja ett regelbaserat multilateralt system för ekonomiskt samarbete och handel, en global ekonomi präglad av öppenhet samt vikten av långsiktigt hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

EU:s gemensamma uttalandet vid IMF-mötet handlar bland annat om åtgärder för att stärka unionens bidrag till den globala ekonomin, om IMF:s roll i det globala finansiella skyddsnätet samt vikten av att motverka protektionism och stärka globalt ekonomiskt samarbete.

Regeringen står bakom utkasten inför de båda mötena. Regeringen välkomnar särskilt att öppenhet och ett regelbaserat multilateralt system för ekonomiskt samarbete och handel lyfts fram.

Därutöver kommer EU-kommissionen att informera om arbetet inom finansmarknadsområdet som sedan finanskrisens kulmen 2009 präglats av ett stort antal direktiv och förordningar i syfte att stärka den ekonomiska motståndskraften.

I samband med Ekofin-mötet är Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i möte med Eurogruppen. Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige i både Ekofin och Eurogruppen. Mötena äger rum i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om Ekofinrådets möte 2 oktober

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.