Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringen ger Försvarsmakten tillstånd att bjuda in utländska förband till nationell försvarsmaktsövning 2020

Publicerad

Regeringen fattade den 6 september beslut att Försvarsmakten får förhandla med och bjuda in en rad länder liksom EU och Nato att medverka vid den planerade försvarsmaktsövning, Aurora 20 som ska genomföras 2020. Aurora 20 är liksom Aurora 17 en nationell försvarsmaktsövning som syftar till att stärka Sveriges nationella försvarsförmåga och är en del i Totalförsvarsövning 2020.

Aurora 20 är ett viktigt steg i att fullfölja den försvarspolitiska inriktningspropositionen från 2015 och syftar till att öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp.
Sverige bygger säkerhet i samarbete med andra. Av denna anledning bjuds också andra länder in att delta, på samma sätt som svenska förband deltar i övningar inom ramen för vårt samarbete med andra länder och organisationer. Försvarsmakten har fått bemyndigande att bjuda in förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland och USA liksom EU och Nato.

Totalförsvarsövning 2020

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, planerar också för en nationell totalförsvarsövning år 2020 i anslutning till Aurora 20. Syftet med Totalförsvarsövning 2020 är att öva totalförsvarets förmåga och samverkan mellan det militära försvaret och det civila försvaret. Övningen som genomförs under ledning av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir den första totalförsvarsövningen sedan 1987.

Regeringen gav i maj 2017 Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppgift att främja och utveckla en sammanhängande totalförsvarsplanering. I uppdraget framgick vikten av övningar för att stärka förmågan. I Totalförsvarsövning 2020 ska militära och civila delar samspela och därmed tillsammans stärka Sveriges totalförsvarsförmåga.