Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Budget, brexit och rättsstatens ställning i Polen på EU-möte

Publicerad

Diskussioner om EU:s flerårsbudget, rättsstatens ställning i Polen och förberedelser inför Europeiska rådets möte senare i oktober är några av frågorna i allmänna rådet 16 oktober. Läget i förhandlingarna om brexit kommer också att gås igenom. EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts 16 oktober i Luxemburg. EU:s budget för perioden 2021-2027 är en av mötets frågor. Foto: EU-representationen

EU:s flerårsbudget 2021–2027

På mötet kommer ministrarna att få möjlighet att ge sin syn på EU:s kommande långtidsbudget inför att förhandlingarna fortsätter.

EU-kommissionens förslag till ny budgetram för 2021–2027 lades fram under maj och juni i år. Under våren och sommaren har förslag till de olika rubrikerna i EU-budgeten presenterats och diskussioner förts i allmänna rådet. Behandlingen har nu övergått från en analytisk fas till en förhandlingsfas.

På mötet avser det österrikiska ordförandeskapet ge ministrarna en lägesuppdatering om de pågående diskussionerna.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 18 oktober

EU-ministrarna kommer att behandla ett första utkast till slutsatser till Europeiska rådets möte 18 oktober. Europeiska rådet kommer att ta upp migration med utgångspunkt i slutsatserna från mötet 28 juni. Arbetet med att motverka människosmuggling, samarbetet med ursprungs- och transitländer och genomförandet av det gemensamma asylsystemet är några av de frågor som kommer att behandlas. Återvändande och gemensam gräns- och kustbevakning är andra frågor som stats- och regeringscheferna kan komma att beröra.

På mötet ska stats- och regeringscheferna även följa upp en tidigare diskussion om inre säkerhet samt desinformation och yttre påverkan inför valet till Europaparlamentet i maj 2019. De väntas också behandla frågor om krisberedskap och förhandlingarna om EU:s krisberedskapsmekanism.

Rättsstatens principer i Polen

På mötet kommer EU-kommissionen att uppdatera EU-ministrarna om läget för det så kallade artikel 7-förfarandet mot Polen. Vid de två senaste mötena i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Ungern och EU:s grundläggande värderingar

I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. På mötet kommer det österrikiska ordförandeskapet att informera om ett eventuellt förfarande mot Ungern.

Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. Parlamentet har bland annat uttryckt oro för rättsväsendets oberoende, korruption, religionsfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten i Ungern.

Brexit

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier kommer att inleda med att ge ministrarna en bild av hur förhandlingsläget ser ut nu, inför mötet i Europeiska rådet 18 oktober.

Framsteg har gjorts i förhandlingarna men frågan om hur gränsen till Irland ska hanteras återstår.

Ministrarna kommer att diskutera förhandlingsläget på mötet.
EU-minister Ann Linde representerar Sverige på mötet som äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för allmänna rådet 16 oktober

Om mötet i allmänna rådet på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.