Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

EU:s gemensamma asylsystem, migration och gräns- och kustbevakning på ministermöte

Publicerad

EU:s gemensamma asylsystem samt förslag om återvändande och EU:s gräns- och kustbevakning var några av frågorna på dagordningen när rådet för rättsliga och inrikes frågor möttes 11–12 oktober. Ministrarna behandlade också ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor och e-bevisning.

Migration och EU:s gemensamma asylsystem

EU-kommissionen presenterade under våren och sommaren 2016 ett antal förslag för att se över hanteringen av asylansökningar inom EU samt reglerna om vidarebosättning. Ordförandeskapet gav vid rådsmötet en lägesrapport om de pågående förhandlingarna om dessa förslag. Ministrarna diskuterade även situationen på migrationsområdet och den pågående reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Europeisk gräns- och kustbevakning och återvändandedirektivet

Ministrarna hade en riktlinjedebatt om EU-kommissionens förslag om att förstärka den europeiska gräns- och kustbevakningen, med bland annat en gränskontrollstyrka om 10 000 personer.

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i juni understryker stats- och regeringscheferna att fler av de migranter som vistas irreguljärt i EU bör återvända. I linje med det har EU-kommissionen föreslagit att det nu gällande återvändandedirektivet ändras. På mötet hade ministrarna en riktlinjedebatt om det nya förslaget.

Omstrukturering och en andra chans för företagare

Som en del i kapitalmarknadsunionen har EU-kommissionen lagt fram förslag om omstrukturering och en andra chans för företagare för att minska antalet konkurser av i grunden fungerande företag. På mötet antog rådet en allmän inriktning om direktivförslaget.

Ministerrådet kan nu inleda förhandlingar med Europaparlamentet för att nå en överenskommelse före EU-valet våren 2019.

Grundläggande rättigheter och fria och rättvisa val

Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter presenterade byråns årsrapport. Ministrarna hade även en diskussion om hur fria och rättvisa val ska kunna säkerställas.

Ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor, e-bevis och europeiska åklagarmyndigheten

Ministrarna diskuterade vad som krävs för att öka det ömsesidiga förtroendet mellan EU-länderna i straffrättsliga frågor.
Ministrarna hade också en riktlinjedebatt om förslagen till förordning respektive direktiv om e-bevisning från april 2018.

EU-kommissionen gav ministrarna en lägesrapport om arbetet med att inrätta den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

Förslag på området rättsliga och inrikes frågor inom EU:s flerårsbudget 2021–2027

I arbetet med EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027 har EU-kommissionen lagt fram tre förslag inom migrations- och inrikesministrarnas områden. Förslagen handlar om att inrätta en asyl- och migrationsfond, en fond till stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik samt en fond för inre säkerhet. På mötet behandlade ministrarna de tre budgetförslagen.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Luxemburg.