Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

EU:s miljöministrar överens om utsläppskrav på bilar

Publicerad

På miljörådets möte i Luxemburg 9 oktober enades EU:s miljöministrar om ett kompromissförslag om hur mycket utsläppen av koldioxid från nyproducerade bilar ska sänkas. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s förhandlingspositioner inför FN-mötet om biologisk mångfald i november och FN:s klimatmöte i december.

Isabella Lövin och Karoline Skog i mötessalen
Klimatminister Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog representerade Sverige på mötet. Regeringen är nöjd med skrivningarna om utsläppsminskningsåtaganden inför FN:s klimatmöte men anser att förhandlingsresultatet i frågan om utsläppskrav på bilar inte är tillräckligt ambitiöst. Foto: EU-representationen

Minskade koldioxidutsläpp från bilar

EU:s miljöministrar nådde efter långa förhandlingar en överenskommelse om förslaget till förordning om utsläppskrav på nyproducerade personbilar och lätta nyttofordon. Överenskommelsen följer i stor utsträckning det kompromissförslag som det österrikiska ordförandeskapet presenterade inför mötet och innebär bland annat att koldioxidutsläppen från lätta fordon ska minska med 35 procent till 2030, jämfört med utsläppen 2021. Det är en skärpning av EU-kommissionens föreslagna utsläppsmål på minus 30 procent.

Regeringen argumenterade under mötet för att EU-målen behövde skärpas ytterligare för att EU ska kunna nå klimatmålen i Parisavtalet och lämnade tillsammans med ett antal länder in en röstförklaring efter mötet. Den gemensamma förklaringen uttrycker besvikelse över att förhandlingsresultatet inte avspeglar den starka önskan om en högre ambitionsnivå som flera medlemsländer gav uttryck för under mötet.

Efter överenskommelsen i miljörådet har förhandlingar om den slutliga texten inletts mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

Utsläppskrav på tunga fordon

På eftermiddagen höll rådet en riktlinjedebatt om EU-kommissionens förslag om att införa krav på minskade koldioxidutsläpp från nya lastbilar och bussar.

EU:s förhandlingsposition på FN:s klimatmöte

Klimatministrarna antog rådslutsatser om EU:s position inför de kommande förhandlingarna vid COP24, FN:s klimatmöte som hålls i december i Katowice i Polen. Slutsatserna syftar till att ge en tydlig politisk signal och bild av EU:s ambitionsnivå i arbetet mot klimatförändringarna.

Efter intensiva förhandlingar kunde rådet enas om ett svenskt förslag om att EU ska se över sitt utsläppsminskningsåtagande senast 2020. Tillägget är viktigt för EU:s fortsatta ledarskap i klimatfrågan och för förutsättningarna att förmå andra parter att höja sina mål och nå de långsiktiga målen i Parisavtalet.

Biologisk mångfald

Miljöministrarna antog slutsatser om biologisk mångfald. Slutsatserna innehåller de viktigaste inslagen i EU:s ståndpunkt inför den fjortonde partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald som hålls i Egypten i november.

Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i miljörådet 9 oktober

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.