Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Förslag om uppföljning av jämställdhetspolitiken

Publicerad

Att följa upp jämställdhetspolitiken hör till Jämställdhetsmyndighetens uppgifter. Den 1 oktober överlämnade myndigheten ett förslag till Socialdepartementet om ett system för uppföljning för en effektiv jämställdhetspolitik.

 • Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson och Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

  Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson och Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

  Foto: Maud Nordell/Regeringskansliet

 • Illustration för regeringens sex delmål för jämställdhetspolitiken.

  Illustration: Annika Carlsson

Jämställdhetsmyndigheten inrättades i januari 2018 för uppföljning, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område

─ Det är viktigt att jämställdhetspolitiken är långsiktig och systematisk. För att den ska bli det behövs det uppföljning och utvärdering. Jag uppskattar att Jämställdhetsmyndigheten nu har lämnat ett förslag till hur uppföljningsarbetet kan göras, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Redovisning av en första uppföljning 2019

Systematiskt, långsiktigt och hållbart är ledorden för hur Jämställdhetsmyndigheten vill mäta och följa upp jämställdhetspolitikens mål.  Regering och riksdag ska kunna få en god bild av resultat och effekter av den förda jämställdhetspolitiken samt kunna följa samhällsutvecklingen på området.

Förslaget innebär att det årligen görs en löpande uppföljning samt en till två fördjupande uppföljningar. Myndigheten föreslår också att det var sjätte år ska göras en övergripande analys av jämställdhetspolitikens utfall och effekter.

Den första uppföljningen kommer Jämställdhetsmyndigheten att redovisa under 2019 och avser delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Myndigheten har fått i uppdrag att följa upp den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndighetens exempel på områden som skulle kunna följas upp:

 • Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
 • Jämställt företagande.
 • Den offentliga omsorgens betydelse för omfattningen på det obetalda omsorgsarbetet
 • Psykisk ohälsa hos unga kvinnor.
 • Fördelning av forskningsmedel inom områdena hälsa och sjukdomar
 • Könssegregering i utbildningssystemet.
 • Könsskillnader i studieresultat.

Jämställdhetsmyndighetens uppgifter

Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Pröva frågor om statsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.

Samordna och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

I övrigt bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor, till exempel i det internationella samarbetet på området.