Medlingsinstitutet redovisar regeringsuppdrag om löneförändringar mellan olika yrken

Sjuksköterskor, lärare och undersköterskor hör till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper mellan åren 2014 och 2017. Denna utveckling har bidragit till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat under perioden. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Yrke, lön och kön” som myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra.

Som en del av regeringens handlingsplan för jämställda livsinkomster fick Medlingsinstitutet i december i fjol i uppdrag av regeringen att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2014 och 2017. Medlingsinstitutet skulle även enligt regeringsuppdraget analysera resultaten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Medlingsinstitutet redovisar resultaten i en rapport: ”Yrke, lön och kön” som visar att sjuksköterskor, lärare och undersköterskor hör till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper mellan åren 2014 och 2017. Rapporten konstaterar även att personalbrist och särskilda lönesatsningar på enskilda yrken är två av de faktorer som ligger bakom att flera yrken höjt sin genomsnittslön mer än andra.

Rapporten visar även att bland de yrken där löneökningstakten har varit högre än genomsnittet finns både manligt och kvinnligt dominerade yrken. Men eftersom de yrken som har flest anställda ofta är kvinnodominerade har det bidragit till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat när dessa yrken ökat sina löner mer än genomsnittet.

De yrken som har lägst genomsnittslöner på den svenska arbetsmarknaden är i många fall dominerade av kvinnor och den könsuppdelade arbetsmarknaden där kvinnor och män i stor utsträckning finns i olika yrken är en viktig förklaring till löneskillnaden mellan kvinnor och män.