Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Migration, skuldsanering och elektroniska bevis på EU-möte

Publicerad

Migration, elektroniska bevis och grundläggande rättigheter är några av frågorna på den långa dagordningen när rådet för rättsliga och inrikes frågor möts 11–12 oktober. Ministrarna ska också behandla ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor och förslag om återvändande och gränskontroll.

Migration

Ministrarna diskuterar återkommande situationen på migrationsområdet. På mötet 11–12 oktober kommer ministrarna att bedöma hur arbetet går med de åtgärder som man beslutat om för att hantera migrationssituationen.

EU:s gemensamma asylsystem

Bland annat pågår reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet. EU-kommissionen presenterade under våren och sommaren 2016 ett antal förslag för att se över hanteringen av asylansökningar inom EU samt reglerna om vidarebosättning. På mötet kommer ministrarna att få information om hur arbetet med de olika förslagen fortskrider

Europeisk gräns- och kustbevakning

I september presenterade EU-kommissionen ett förslag för att förstärka den europeiska gräns- och kustbevakningen, med bland annat en gränskontrollstyrka om 10 000 personer. På mötet kommer ministrarna att ha en riktlinjedebatt om förslaget.

Återvändandedirektivet

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i juni understryker stats- och regeringscheferna att fler av de migranter som vistas irreguljärt till EU bör återvända. I linje med det har EU-kommissionen föreslagit att det nu gällande återvändandedirektivet ändras. På mötet 11–12 oktober kommer ministrarna att ha en riktlinjedebatt om det nya förslaget.

Omstrukturering och en andra chans för företagare

Som en del i kapitalmarknadsunionen har EU-kommissionen lagt fram förslag om omstrukturering och en andra chans för företagare som bland annat syftar till att minska antalet konkurser av i grunden fungerande företag. På mötet förväntas ministrarna anta en allmän inriktning om direktivförslaget.

Bättre tillgång till elektroniska bevis

Ministrarna kommer också att ha en riktlinjedebatt om förslagen till förordning respektive direktiv om e-bevisning som EU-kommissionen presenterade i april 2018.

De nya reglerna ska ge brottsbekämpande myndigheter inom EU ett effektivt och ändamålsenligt verktyg för att få tillgång till elektroniska uppgifter som kan användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden. Förslagen innebär att en myndighet i en medlemsstat kan vända sig direkt till en tjänsteleverantör, eller dess särskilt utsedda representant, i en annan medlemsstat med en begäran om att elektroniska uppgifter ska bevaras eller lämnas ut.

Grundläggande rättigheter

Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om hur EU-länderna tillämpat stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU. På mötet kommer direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, att diskutera rapporten med ministrarna som sannolikt antar slutsatser.

Europeiska åklagarmyndigheten

EU-kommissionen ger en lägesrapport om arbetet med att inrätta en europeisk åklagarmyndighet.

Ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor

EU-samarbetet på straffrättsområdet bygger på ömsesidigt erkännande. Det innebär att ett beslut meddelat av en myndighet i en medlemsstat kan erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, utan någon ny prövning i sak. Ömsesidigt erkännande bygger på ömsesidigt förtroende. Ministrarna kommer att diskutera vad som krävs för ett ökat ömsesidigt förtroende mellan EU-länderna. Det sker mot bakgrund av att det den senaste tiden har det ifrågasatts hur vissa medlemsländer lever upp till sina förpliktelser enligt bland annat Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Fria och rättvisa val

Ministrarna kommer att ha en debatt för att komma överens om riktlinjer för att i framtiden säkerställa fria och rättvisa val där personuppgifter skyddas.

Förslag på området rättsliga och inrikes frågor inom EU:s flerårsbudget 2021–2027

I arbetet med EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027 har EU-kommissionen lagt fram tre förslag som faller under migrations- och inrikesministrarnas områden. Förslagen handlar om att inrätta en asyl- och migrationsfond, en fond till stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik samt en fond för inre säkerhet. En riktlinjedebatt ska hållas om dessa.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke företräder Sverige på mötet. Mötet äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om RIF-rådet 11-12 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.