Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Sänkt moms i EU på elektroniska publikationer

Publicerad

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffades 2 oktober inom ramen för Ekofinrådet. På mötet fattades ett efterlängtat beslut om att sänka momsen på elektroniska publikationer. På dagordningen fanns även andra momsfrågor, den europeiska planeringsterminen och tillsyn över bekämpning av penningtvätt.

Sänkt moms på elektroniska publikationer

Ekofinrådet enades om en ändring i mervärdesskattedirektivet för skattesatser för elektroniska publikationer. Beslutet betyder att medlemsstaterna kan tillämpa samma skattesatser på elektroniska publikationer som sedan tidigare gäller för tryckta böcker, tidningar och tidskrifter.

- Det här är en seger som vi arbetat länge för. Beslutet i dag om samma goda momsvillkor för att publicera i tryck och digitalt handlar om medias grundförutsättningar och är därför en principiell demokratisk fråga, sa Magdalena Andersson i samband med mötet.

Enklare momsregler för handel över gränser

Ekofinrådet fattade beslut om justeringar för mervärdesskatt vid handel mellan företag över gränser, så kallade enkla lösningar. De syftar till att motverka bedrägerier och att förenkla och harmonisera mervärdesskattereglerna vid varuhandel inom EU.

Omvänd skyldighet att betala moms

Ekofinrådet enades om ett förslag om ändring i mervärdesskattedirektivet för omvänd skattskyldighet.
Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skattskyldig för mervärdesskatten i stället för säljaren. Systemet kan tillämpas på vissa varor och tjänster som är särskilt utsatta för mervärdesskattebedrägerier. En utökad användning av systemet drivs av ett antal medlemsstater som ett led i att bekämpa bedrägerier.

Bekämpning av penningtvätt

Under de senaste åren har ett antal europeiska banker uppvisat brister i efterlevnaden av det regelverk som ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. EU-kommissionen informerade om ett nytt meddelande och förslag som bland annat ska ge den Europeiska bankmyndigheten, EBA, ökade befogenheter inom bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Europeiska planeringsterminen 2018

En uppföljning gjordes av genomförandet och erfarenheter av den europeiska planeringsterminen 2018. Arbetet för att effektivisera terminen har fortsatt under året.

G20:s och IMF:s kommande möten

Ministrarna antog EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet 11–12 oktober och EU:s gemensamma uttalande inför Internationella valutafonden, IMF:s, årsmöte 12–14 oktober.

EU:s positioner för G20-mötet betonar vikten av att stödja ett regelbaserat multilateralt system för ekonomiskt samarbete och handel, en global ekonomi präglad av öppenhet samt vikten av långsiktigt hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

Det gemensamma uttalandet vid IMF-mötet handlar bland annat om åtgärder för att stärka unionens bidrag till den globala ekonomin, om IMF:s roll i det globala finansiella skyddsnätet samt vikten av att motverka protektionism och stärka globalt ekonomiskt samarbete.

EU-kommissionen informerade om arbetet inom finansmarknadsområdet som sedan finanskrisens kulmen 2009 präglats av ett stort antal direktiv och förordningar i syfte att stärka den ekonomiska motståndskraften.

I samband med Ekofinrådet deltog Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron i ett möte med Eurogruppen. Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige i både Ekofin och Eurogruppen. Mötena ägde rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofin 2 oktober

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.