Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 42

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: naturresurser och konflikt, Golanhöjderna/UNDOF, Syrien i det politiska spåret inklusive EU8-uttalande, fredsprocessen i Mellanöstern, Mali/MINUSMA, Arriamöte om afrikanskt fredsinitiativ. Pressuttalanden om Afghanistan respektive Mali.

Staffan de Mistura lutar sig fram för att tala i mikrofonen.
FN-sändebudet Staffan de Mistura briefar säkerhetsrådet om situationen i Syrien den 17 oktober. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

I tisdags arrangerade det bolivianska ordförandeskapet en öppen briefing om naturresurser och konflikt. FN:s generalsekreterare António Guterres framhöll att det var en tilltagande utmaning att förebygga, hantera och lösa konflikter gällande naturresurser. Ökad befolkningsmängd och konsumtion samt klimatförändringar innebar ett ökat tryck på naturresurser som olja, gas, mineraler, vatten och land.

Generalsekreteraren hänvisade till FN-rapporter som påvisade att över 40 procent av de interna väpnade konflikterna under de senaste 60 åren var kopplade till naturresurser. Han framhöll samtidigt att naturresurser också kunde utgöra en katalysator för fredligt samarbete och därmed bidra till konfliktförebyggande. Sverige betonade i sitt anförande bland annat vikten av att beakta grundorsaker inom ramen för ett förebyggandeperspektiv, den privata sektorns roll och ansvar samt efterlyste stärkt internationellt samarbete.

Därefter hölls kvartalsvisa konsultationer om FN:s insats på Golanhöjderna (UNDOF). Under mötet framkom att den militära aktiviteten i området nått sin kulmen i juni, och att den sedan dess gradvis hade avtagit. Återöppningen av gränsövergången Quneitra den 15 oktober framhölls som viktig för UNDOF:s verksamhet. Konsultationerna återspeglade den samsyn som råder om UNDOF:s viktiga stabiliserande roll.

På onsdagen hölls det månatliga mötet om det politiska spåret i Syrien. FN-sändebudet Staffan de Mistura briefade rådet. Han redogjorde för sina ansträngningar för att upprätta en konstitutionell kommitté som ett första steg för att nå en politisk lösning. De Mistura tillkännagav också att han skulle avgå från uppdraget i slutet av november. Han utlovade att under den sista tiden som sändebud till fullo fokusera på arbetet med den konstitutionella kommittén, inklusive genom att i närtid besöka Damaskus.

Sverige uttryckte tydligt stöd för sändebudets ansträngningar, uppmanade Astanagaranterna Iran, Ryssland och Turkiet att leva upp till sina åtaganden samt betonade vikten av kvinnors deltagande i den konstitutionella kommittén. Sverige tog initiativ till och framförde ett gemensamt uttalande om Syrien i samband med mötet av EU8 (dvs. säkerhetsrådets nuvarande, inkommande och nyliga EU-medlemmar Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Sverige och Tyskland). 

Under onsdagen antog rådet ett pressuttalande om Afghanistan med anledning av de attacker som utförts under de senaste veckorna. 

På torsdagen hölls den kvartalsvisa öppna debatten om fredsprocessen i Mellanöstern med fokus på Israel och Palestina. FN:s samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern, Nickolay Mladenov, uttryckte stor oro över de upptrappade våldsamheterna i Gaza och varnade för en ny konflikt. Civilsamhällesbriefern Hagai El-Ad, chef för den israeliska organisationen B’Tselem, belyste ockupationens effekter för palestinier och uppmanade rådet att försvara den internationella regelbaserade ordningen.

Sverige framhöll bland annat den vikt som det internationella samfundet fäster vid en tvåstatslösning som bygger på folkrätten, framförde djup oro för den planerade demoleringen av beduinsamhället Khan al-Ahmar och underströk behovet av hållbar finansiering av FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA).

I fredags hölls ett öppet möte om FN:s insats i Mali (MINUSMA) med utgångspunkt i generalsekreterarens senaste rapport. Chefen för FN:s avdelning för fredsbevarande insatser, Jean-Pierre Lacroix, briefade rådet. Rådsmedlemmarna välkomnade genomgående det genomförda valet, den underskrivna fredspakten samt vissa framsteg i fredsavtalet. Samtidigt framhölls behov av ytterligare resultat på marken och stark oro uttrycktes över situationen i centrala Mali. Sverige framhöll därutöver bland annat betydelsen av kvinnligt deltagande.

Veckan avslutades med ett Arria-möte om det afrikanska fredsinitiativet ”Silencing the Guns by 2020”. Mötet arrangerades av av rådets afrikanska medlemsstater med bland annat Sverige som medvärd. Under mötet diskuterade rådsmedlemmarna fredsinitiativet, inklusive samarbetsformerna mellan FN och Afrikanska Unionen i denna fråga. Sverige uttryckte sitt fulla stöd för det ambitiösa initiativet och underströk bland annat vikten av förebyggande, främjande av mänskliga rättigheter samt inkludering av kvinnor och unga.