Artikel från Finansdepartementet

Budgeten för 2019 på fem minuter

Publicerad Uppdaterad

Eftersom ingen ny regering tillträtt överlämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen den 15 november. De begränsade befogenheter som en övergångsregering har gör att den budget som lämnas utgår från tidigare riksdagsbeslut och kan justeras när det finns en ny regering på plats.

- Det här är en avskalad budget utan partipolitisk inriktning som ger goda förutsättningar för en ny regering att föreslå ändringar utifrån sin politiska inriktning, säger finansminister Magdalena Andersson.

Principerna för övergångsregeringens budget

Den budget som presenteras i dag utgår från den budget som riksdagen beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018. Den har sen justerats efter ett antal principer som regeringen efter kontakt med allianspartierna och Vänsterpartiet bedömer att riksdagen kan acceptera.

Övergångsregeringen har i budgetarbetet utgått från den beslutade budgeten för 2018 och sedan justerat anslagen till följd av till exempel ändrade priser och löner, beslutade lagar och bindande avtal liksom politiskt okontroversiella lagförslag som det råder samsyn om och som inte kan genomföras i en ändringsbudget.  

Om utformningen av en övergångsregeringsbudget

Hur justeringarna påverkar utgifterna i budgetförslaget för 2019
(Miljarder kronor)  
Anvisade utgiftsramar 2018¹ 1 000,5
Förändring till följd av:
Beslut om åtgärder 17,1
Makroekonomiska förändringar 12,8
Pris- och löneomräkning 3,9
Volymer -21,8
Övrigt 14,1
Summa utgiftsramar 2019 1 026,6
¹Beloppet utgår från budgetpropositionen för 2018
och är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Källa: Egna beräkningar
 

Statlig verksamhet och transfereringssystem

Effekten av att övergångsregeringen förlänger 2018 års budget till 2019 med några generella justeringar är förstås att vissa statliga verksamheter har fått en högre anslagsnivå och vissa en lägre än de beräkningar för 2019 som regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2018. Men i de flesta fall kommer den statliga verksamheten att kunna genomföras i princip i samma omfattning som 2018. Vid behov kan ändringar i budgeten göras under pågående budgetår.

Transfereringssystem som barnbidrag, studiemedel, sjukpenning, a-kassa påverkas inte av det sätt på vilket budgeten tagits fram utan kommer att betalas ut som tidigare.


Sänkt skatt för personer över 65 år

Förslaget om sänkt skatt för personer över 65 år följer principen om ett förslag som det finns bred samsyn om i riksdagen och som inte kan genomföras under pågående budgetår. Inkomstskatter kan nämligen inte ändras under ett kalenderår utan måste genomföras vid årsskiften.

Artikel: Sänkt skatt för personer över 65 år

Ekonomiska utsikter och uppföljning av de budgetpolitiska målen

Även om det är en övergångsregeringsbudget måste regeringen redogöra för de ekonomiska utsikterna.

Efter en relativt hög tillväxt under 2018 förväntas BNP växa i långsammare takt nästa år. Arbetslösheten väntas hamna på 6,4 procent 2018 och vara oförändrad under 2019. Prognoserna är mer relevanta för innevarande år än för kommande, eftersom en ny regering kommer att lämna förslag om ny politik.

I budgetpropositionen måste regeringen följa upp de budgetpolitiska målen. Riksdagen har fastställt att nivån på överskotts­målet ska vara i genomsnitt en tredje­dels procent av BNP över en konjunkturcykel från och med nästa år. Regeringen bedömer i budgetpropositionen att det strukturella sparandet 2019 är i linje med den nya nivån för överskottsmålet.

Om det finanspolitiska ramverket

Nyckeltalstabell
(Utfall 2017, prognos för 2018–2021)          
  2017 2018 2019 2020 2021
BNP, kalenderkorrigerad, procentuell förändring 2,4 2,6 2,1 1,4 1,5
Sysselsättning, 15–74 år, procentuell förändring 2,3 1,7 0,9 0,5 0,4
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år 6,7 6,4 6,4 6,4 6,5
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP 1,6 1,0 1,2 2,0 2,6
Strukturellt finansiellt sparande offentlig sektor, % av BNP 0,9 0,4 0,8 1,8 2,6
Anm: Försörjningsbalansen avser fasta priser
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar
         

Budgetförslaget i siffror

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Statens budget i siffror: inkomster, utgifter, budgetsaldo

Förändringar av utgiftsramar jämfört med beslutade ramar 2018 (excel)

Nästa steg - riksdagsbehandlingen av budgetförslaget

När regeringen har lämnat sitt budgetförslag till riksdagen påbörjas riksdagens behandling. Den är uppdelad i två steg:

Steg 1: Först beslutar riksdagen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska ramarna för statens budget. Rambeslutet, det vill säga beslutet om  ramarna för hur stora utgifterna får vara per utgiftsområde, är sedan styrande för den fortsatta riksdagsbehandlingen eftersom utgiftsramarna inte får överskridas.

Steg 2: I det andra steget tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje utgiftsområde, det vill säga hur mycket pengar (anslag) olika verksamheter ska få. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då sammanställer riksdagen statens budget.

Utifrån resultatet av riksdagsbehandlingen beslutar sedan regeringen om regleringsbrev för alla myndigheter och anslag.

Vad är skillnaden mellan en vanlig budget och den budget som överlämnas av övergångsregeringen?

Regeringsformen, riksdagsordningen och budgetlagen styr vad en budgetproposition ska innehålla, vilket även övergångsregeringen måste följa. Men eftersom övergångsregeringen har begränsade befogenheter bör inte budgetpropositionen innehålla förslag som är politiskt kontroversiella eller som har en tydlig partipolitisk inriktning.

Övergångsregeringens budgetproposition ska endast säkerställa att den statliga verksamheten ska kunna fortgå till dess att en ny regering är på plats och kan forma sin egen politik. I stället för en reformbudget tar den avstamp i riksdagsbeslutet för 2018 med några generella justeringar.