Den vuxna befolkningens färdigheter i fokus vid expertseminarium

Publicerad

Onsdagen den 21 november 2018 anordnades ett expertseminarium om den vuxna befolkningens färdigheter. Under seminariet presenterades bland annat resultaten från det OECD-initierade programmet PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Resultaten diskuterades med ett särskilt fokus på analyser som genomförts inom ramen för det nordiska samarbetet.

Rapporten Adult Skills in the Nordic Region
En nordiskt PIAAC-rapport om den vuxna befolkningens färdigheter publicerades 2015 av det särskilda nätverk som har kunnat etablerats med hjälp av finansiering från Nordiska ministerrådet. Foto: Regeringskansliet

I fokus för seminariet var även behov och möjligheter till ett fortsatt nordiskt samarbete, när PIAAC går in i en andra undersökningsfas. Under dagen deltog experter och sakkunniga från de nordiska länderna, Estland och OECD.

Resultat från forskningsprojekt som använt nordisk databas presenterades

PIAAC är ett program som initierats av OECD och de första resultaten från den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter publicerades 2013. Med hjälp av finansiering från Nordiska ministerrådet har forskare, statistikproducenter och experter från nationella vuxenutbildningsinstitutioner i Norden och Estland kunnat etablera ett särskilt nätverk för PIAAC som bland annat skapat en nordisk PIAAC-databas som kombinerar data från undersökningen med variabler från nationella register. Nätverket har även tagit fram en nordisk PIAAC-rapport som publicerades 2015.  Flera nordiska forskningsprojekt har använt den nordiska PIAAC-databasen under de senaste åren och resultaten från några av dessa analyser presenterades och diskuterades på seminariet.

Vuxenutbildningen en viktig framgångsfaktor

Seminariet inleddes av statssekreterarna Irene Wennemo och Erik Nilsson som poängterade att PIAAC ger oss viktig information om den vuxna befolkningens läs- och räknefärdigheter samt problemlösningsförmåga. Det är färdigheter som är avgörande för den vuxnes möjligheter på arbetsmarknaden, för ett aktivt medborgarskap och personlig utveckling och även för företagens konkurrenskraft. De uttryckte glädje över att resultaten för de nordiska länderna visade på högre färdigheter i förhållande till OECD-genomsnittet och lyfte fram den väl utbyggda vuxenutbildningen i de nordiska länderna som en viktig framgångsfaktor. Trots de glädjande resultaten finns det fortfarande en relativt stor andel av den vuxna befolkningen i nordiska länderna som uppvisar låga färdigheter. Den svenska regeringen betonar vikten av fortsatta satsningar på vuxnas lärande för att ge möjligheter till omskolning och kompetensutveckling, särskilt för invandrare, arbetslösa och vuxna som saknar en fullständig gymnasieutbildning. Statssekreterarna lyfte särskilt fram det nordiska nätverket vars produktiva samarbete har underlättat forskningen i de nordiska länderna och bidragit till analyser som kompletterat nationellt och internationellt analysarbete. När den andra undersökningen av PIAAC  genomförs får vi tillgång till tidsserier och information om utvecklingen av färdigheterna bland den vuxna befolkningen efter tio år. Det ger ett viktigt underlag inför framtida satsningar på vuxnas lärande.

William Thorn från OECD presenterade resultat från nyligen genomförda tematiska studier och från metodologisk forskning. Bland de tematiska studierna han presenterade fanns en studie som använder data från både PISA och PIAAC för att studera utvecklingen över tid och en studie om migration. När det gäller den metodologiska forskningen lyftes bland annat arbetet med att kunna uppskatta resultaten för mindre geografiska områden och intervjuareffekter fram.

De nordiska studierna som presenterades vid seminariet behandlade vuxnas problemlösningsförmåga, livslångt lärande, i viken utsträckning generella ämnen inom ramen för yrkesutbildning bidrar till högre nivåer av de färdigheter som möts i PIAAC, bestående effekter av utbildning tidigt i livet, effekter av studier efter gymnasieskolan samt vikten av tidigt lärande. Avslutningsvis diskuterades vikten av fortsatt nordiskt samarbete i syfte att underlätta för forskare att använda PIAAC-data i kombination med registervariabler.

En del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

Expertseminariet anordnades gemensamt av Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet och var en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. En rapport från seminariet med dokumentation från de olika presentationerna kommer att publiceras under december 2018.

Mer information