Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Digitala plattformar, inre marknaden och industri på EU:s ministerråd

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor träffas i Bryssel 29 november ska de fatta beslut om bättre villkor för företag som använder digitala plattformar. De ska också besluta om programmet för EU:s inre marknad och om bättre fordonssäkerhet.

Ann linde
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige när EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möts i Bryssel 29 november. Beslut som handlar om digitala plattformar och om utvecklingen av EU:s inre marknad är två av mötets frågor. Foto: Europeiska unionens råd

Rättvisa villkor och transparens för tjänsteförmedling online

I april 2018 presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning som ska främja rättvisa villkor och transparens av onlinebaserade förmedlingstjänster. Ministrarna förväntas anta en allmän inriktning.

Förslaget fokuserar på plattformars relation till företag som använder deras tjänster. EU-kommissionen har funnit att affärsrelationerna präglas av bristande förutsägbarhet, transparens, tillit och ojämna styrkeförhållanden. Förslagets syfte är därför att förbättra relationerna mellan plattformar och de företag som använder dem i sin näringsverksamhet.

Regeringen står bakom förslaget. Regeringen anser att en balansgång är viktig för att hitta rätt avvägning mellan att å ena sidan värna företags möjligheter att på goda villkor använda sig av plattformarna, och att å andra sidan inte hämma innovationskraften i plattformsekonomin genom betungande krav på aktörerna.

Programmet för EU:s inre marknad 2021 – 2027

Ministrarna förväntas fatta beslut om en del av inriktningen på programmet för EU:s inre marknad för 2021-2027. Förslaget ingår i det pågående arbetet med att förhandla fram en budgetram för EU för samma period.

I förslaget sammanförs flera verksamheter som tidigare har finansierats genom fem olika program under åtskilda rubriker i budgeten. De handlar om konkurrenskraft, konsumentskydd, europeisk statistik, kunder och slutanvändare i finanssektorn, finansiella tjänster samt växt-, djur-, livsmedels- och foderområdet.

I förslaget till program finns också nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion, exempelvis bättre tillsyn.

Regeringen är positiv till förslaget och välkomnar det övergripande syftet med programmet.

Beslut om bättre fordonssäkerhet

Ministrarna förväntas anta ett förslag till allmän inriktning för en förordning om ett antal säkerhetsfunktioner. Det handlar till exempel om intelligent stöd för anpassning av hastighet, system som varnar för förartrötthet och övervakar ouppmärksamhet. Det handlar också om att underlätta montering av alkolås och att bilar och lätta lastbilar ska vara utrustade med en anordning som används för att utreda olyckor. Här finns också krav på att lastbilar och bussar har varningssystem som avser oskyddade trafikanter i närheten av fordonet.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom förslaget. Regeringen är därtill positiv till att förslaget främjar användningen av avancerade säkerhetsfunktioner.

En strategi för industripolitik i EU

Ministrarna förväntas anta slutsatser som uppmanar EU-kommissionen att ta fram en långsiktig industristrategi med en tillhörande handlingsplan.

Både konkurrenskraftsrådet och Europeiska rådet har understrukit behovet av en omfattande och långsiktig EU-strategi för industripolitik som tidsmässigt är i fas med EU:s långtidsbudget, det vill säga perioden 2021-2027.

Strategin ska överensstämma med FN:s hållbarhetsmål och klimatavtalet som skrevs på i Paris 2015. Strategin ska bygga på den inre marknaden, digitalisering, kompetensförsörjning, industrins gröna omställning och cirkulär ekonomi, investeringar samt innovation.

Regeringen står bakom förslaget. Regeringen anser att industrins konkurrenskraft stärks genom långsiktigt goda ramvillkor och fördjupad inre marknad utan protektionism. Centralt är också forskning och innovation och fortsatt omställning till resurseffektivitet och hållbarhet.

EU:s konkurrenskraft och framtidens inre marknad

Konkurrenskraftsrådet har vid varje möte en tematisk diskussion som anknyter till utvecklingen av EU:s konkurrenskraft. Den 29 november handlar diskussionen om behovet av modernare koncept och mål för EU:s framtida inre marknad. EU-kommissionen kommer också att presentera ett sedan några dagar publicerat meddelande om den framtida inre marknaden.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens ansats som innebär att en mer integrerad inriktning för den inre marknaden för varor, tjänster och den digitala marknaden.

Ytterligare frågor på rådsmötet

Det österrikiska ordförandeskapet kommer att informera om ett förslag som ger EU-kommissionen rätt att undanta vissa typer av finansiellt stöd från den generella anmälningsplikten. Ordförandeskapet kommer också att presentera en översyn av Reach-förordningen utifrån ett konkurrensperspektiv.

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om förhandlingarna om ett tillverkningsundantag i förordningen om tilläggsskydd av för läkemedel.

EU-kommissionen ska presentera en årligt återkommande rapport om små- och mellanstora företag. Därtill kommer en studie om fördjupning av den inre marknaden för tjänster i EU att presenteras.

Rumänien ska presentera programmet för sitt inkommande ordförandeskap för första halvåret 2019.

EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige på mötet.

Ministerrådet för konkurrenskraftsfrågor träffas också 30 november. Rådsmötet handlar då om rymdfrågor och forskning. 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor 29 november

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.