Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Djuphavsfiske och den framtida jordbrukspolitiken på Agrifish-rådet

Publicerad

EU-ländernas jordbruksministrar träffades i Bryssel 19 november inom ramen för EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor, Agrifish-rådet. De fortsatte då att diskutera lagförslagen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik som EU-kommissionen la fram i juni. Djuphavsfiske och växtskydd fanns också på dagordningen.

EU:s jordbrukspolitik 2021-2027

EU-kommissionens förslag om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken presenterades i juni 2018.

Vid mötet 19 november diskuterade jordbruksministrarna två av de tre förordningarna i förslaget: förordningen om den samlade marknadsordningen och den horisontella förordningen.

Diskussionens handlade bland annat om ökat nationellt ansvar för att genomföra politiken och om övervakning. Ministrarna lyfte också frågor om förenkling och effektivitet och hur marknadsstörningar kan motverkas.

Utmaningar inom växtskydd

Ministrarna diskuterade utmaningar på växtskyddsområdet.
Både klimatförändringar och handel bidrar till ökad risk för att växtskadegörare sprids. Samtalet handlade därför om vilka åtgärder medlemsstaterna kan vidta för att minska effekten av nya sjukdomar och växtskadegörare. Ministrarna diskuterade också hur tillämpningen av EU:s växtskyddsmedelsförordning har utvecklats och hur den påverkar tillgången på växtskyddsmedel.

Fiske av vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020

Ministrarna enades om fiskemöjligheter för vissa djuphavsbestånd i Nordostatlanten för perioden 2019 till 2020. De senaste vetenskapliga rekommendationerna anger att fisket måste minskas ytterligare tills utvecklingen av bestånden visar en positiv trend.

Ministrarna ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att sänka tillåtna fångstmängder för de flesta av bestånden. Det innebär bland annat att fiskemöjligheterna för vissa bestånd, till exempel beryxar, skoläst och djuphavshajar endast får fångas som bifångst som inte går att undvika.

Europeiska havs- och fiskerifonden

EU-kommissionen informerade om läget för genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifonden under nuvarande programperiod. EU-kommissionen uppmanade medlemsstaterna att öka takten i genomförandet och användningen av fonderade medel. 

Arbetsgruppen för den afrikanska landsbygden

EU-kommissionen informerade om arbetet i arbetsgruppen för den afrikanska landsbygden, Task Force Rural Africa. EU-kommissionen tillsatte gruppen för att följa upp mötet mellan EU:s och Afrikanska unionens jordbruksministrar i juli 2017. Syftet är att bidra med expertis, råd och rekommendationer kring hur EU kan bidra till att stärka en afrikansk hållbar ekonomisk utveckling.

Ministrarna fick vid mötet möjlighet att lämna synpunkter inför en sammanställning av rekommendationer som ska presenteras vid ett kommande möte mellan EU och Afrikanska unionen.

Information om läget på jordbruksmarknaderna

Därtill fick ministrarna information om läget på viktiga jordbruksmarknader, som mejeriprodukter, socker och griskött. Marknadssituationen är förhållandevis stabil men med en viss överproduktion av socker. Vid mötet uttrycktes oro för marknadseffekterna av afrikansk svinpest.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige på mötet.

 

Sven-Erik Bucht
EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor fortsatte arbetet med att gå igenom utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2021-27 på ett möte 19 november. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige och ses på bilden tillsammans med sin spanske motsvarighet, Luis Planas Puchades. Foto: Europeiska rådet

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet på i EU:s jordbruks- och fiskeråd 19 november

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.