Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

EU:s rymdprogram och Horisont Europa på rådet för konkurrenskraft

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för rymd och forskning träffas i Bryssel 30 november förväntas de diskutera EU:s rymdprogram och besluta om en partiell allmän inriktning för forskningsprogrammet Horisont Europa. Mötet är en del av de förhandlingar som just nu pågår om EU:s långtidsbudget för 2021-2027.

Helene Hellmark Knutsson
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, företräder Sverige när EU:s konkurrenskraftsråd möts 30 november. På dagordning finns frågor om EU-samarbetets rymdverksamhet och forskning under perioden för EU:s långtidsbudget, 2021-2027. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU:s rymdprogram

Ministrarna ska diskutera EU-kommissionens förslag om EU:s rymdprogram som presenterades i juni, 2018. Förslaget är en uppföljning till den europeiska rymdstrategin från 2016.

Förslaget samlar verksamheten i ett program och skapar ett sammanhållet ramverk. Här ingår satellitnavigeringsprogrammen Galileo och EGNOS, jordobservationsprogrammet Copernicus, och den europeiska myndigheten för satellitnavigeringssystem, GSA, samt stödramverket för rymdövervakning och spårning, SST.

Rymdverksamhetens främst syften är att leverera avbrottsfria data, information och tjänster av hög kvalitet. Det gäller till exempel inom säkerhetsområdet där räddningsoperationer och utmaningar orsakade av exempelvis klimatförändringar är två viktiga områden.

Regeringen anser att samstämmighet och ett fungerande partnerskap mellan EU, europeiska rymdorganisationen, ESA, och medlemsstaterna är centralt för en fortsatt ledande position för Europa på rymdområdet. Detsamma gäller för flaggskeppsprogrammen Copernicus och Galileo/EGNOS.

Beslut om forskning och innovation i EU

Det europeiska forskningsområdet, ERA

Ministrarna ska anta rådsslutsatser om ERA. Slutsatserna bygger på det yttrande som den rådgivande kommittén ERAC har gett. Det handlar om prioriteringar av effektiva system för forskning och innovation, om mobilitet, internationellt samarbete, jämställdhet, och kunskapsöverföring.

EU-kommissionen uppmanas att under 2020 publicera ett nytt meddelande om ERA. Kommande ordförandeskap inbjuds att hålla återkommande möten om ERA på ministernivå. Frågan om att bättre koppla de nationella färdplanerna för forskning och innovation till de ekonomiska möjligheter som EU-samarbetet ger utrymme för lyfts också.

Regeringen välkomnar förslaget till slutsatser.

Horisont Europa

Ministrarna ska fatta beslut om en partiell allmän inriktning för ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027, Horisont Europa. 

Ramprogrammet består av de tre pelarna, Öppen vetenskap, Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft samt Öppen innovation.

I Öppen vetenskap ingår Europeiska forskningsrådet, Marie Skłodowska Curie Actions och Forskningsinfrastruktur.

Globala utmaningar fokuserar på kluster av samhällsutmaningar inom bland annat hälsa, digitala frågor och industri, klimat och energi, livsmedel och naturresurser.

Öppen innovation består av det nya Europeiska innovationsrådet, EIC, och Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT. Här finns också stöd för samarbete mellan nationella och regionala nivåer.

Ministrarna ska också komma överens om partnerskapsprogram, indelningen i olika samhällsutmaningar, Europeiska innovationsrådet och mobilitet.

Regeringen välkomnar Horisont Europas struktur och att den största delen av budgeten går till samarbetsprojekt för att möta samhällsutmaningar. 

Därutöver kommer Rumänien att presentera sitt arbetsprogram för sitt ordförandeskap under första halvåret under 2019.

Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning företräder Sverige. Mötet äger rum i Bryssel på konkurrenskraftsrådet andra mötesdag. Dag ett handlar om industri och EU:s inre marknad. Sverige företräds då av EU- och handelsminister Ann Linde. 

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor 30 november

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.