Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Beslut om tidsomställningen skjuts på framtiden

Publicerad

EU-kommissionen har meddelat att de vill avskaffa den tidsomställning som regleras i ett EU-direktiv och görs två gånger per år. Dock kommer medlemsstaterna inte att avkrävas en ståndpunkt eller ta ett beslut som tidigare planerat på ministerrådsmötet den 3 december. Det skjuts istället på framtiden.

Frågan om att avskaffa tidsomställningen väcktes av Finland hösten 2017 efter ett medborgarinitiativ med över 70 000 underskrifter. Det gjorde att Europaparlamentet i februari 2018 uppmanade EU-kommissionen att göra en grundlig utvärdering av nuvarande tidsreglering. Under sommaren 2018 genomförde kommissionen därför en webbenkät som var öppen för alla EU:s medborgare att svara på.

Samråd om sommartid på EU-kommissionens webbplats

I september 2018 kom sedan förslaget om att avskaffa tidsomställningen. Beslut om medlemsstaternas inställning till förslaget var tänk att tas den tredje december i år men skjuts nu fram (ny tidpunkt ej bestämd) eftersom flera medlemsstater har lyft fram behovet av längre beredningstid.

Den svenska hanteringen

Regeringen gav i början av maj 2018 Statskontoret i uppdrag att kartlägga kända effekter av tidsomställningen. Kartläggningen ska omfatta effekter inom i huvudsak folkhälsa, jordbruk, energi, transporter, fritidsverksamhet och turism.

Statskontorets kartläggning finns här

Statskontorets kartläggning är tänkt att utgöra ett underlag till en diskussion med syfte att formulera en svensk position.

Vem beslutar?

Rådet och Europaparlamentet beslutar gemensamt i denna fråga. I rådet, som består av Sverige och övriga EU-länder, fattas beslut med kvalificerad majoritet. Regeringen företräder Sverige i rådet och Europaparlamentet har 20 svenska parlamentsledamöter. Sverige har ännu inte formulerat en ståndpunkt. Före att beslut fattas i rådet sker en förankring i riksdagen.

När kan ett beslut komma att fattas?

Det är ännu okänt när ett eventuellt beslut kan fattas.

Om förslaget går igenom, hur kommer vår normaltid att sättas? Blir det motsvarande sommartid?

Vilken normaltid ett EU-land har är en fråga för respektive land. Det betyder att det är ett nationellt beslut huruvida Sverige vid ett avskaffande ska ha så kallad sommartid eller vintertid som normaltid.

Kan processen ytterst leda till att vi måste ställa om våra klockor gång på gång vid resor eller transporter inom Europa?

Efter ett informellt transportministermöte i slutet av oktober 2018 fanns en bred samsyn mellan EU-länder och EU-kommissionen att ett eventuellt avskaffande av tidsomställningar inte får ge upphov till ett ”lapptäcke” av tidszoner i EU, något som skulle få negativa konsekvenser för medborgare och företag inom EU.

Mer information:

  • Temps Universel Coordonné (UTC) är referenstiden över hela världen. Inom EU (exklusive territorier belägna långt från Europa) finns tre tidszoner UTC +/- 0, UTC + 1 och UTC + 2.
  • Normaltid är den för tidsangivning inom landet gällande tiden. I Sverige gäller UTC + 1. I kommissionens förslag används i vissa fall begreppet vintertid som en informell synonym för normaltid för den period då det inte är sommartidsperiod.
  • Sommartid är den tid som ska gälla i landet under en viss period varje år. Mellan sista söndagen i mars och sista söndagen i oktober varje år utökas normaltiden med en timme. I Sverige gäller under denna period UTC + 2.