Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Klimatfinansiering och beskattning av digital ekonomi på Ekofin

Publicerad

EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffas den 6 november i Bryssel inom ramen för Ekofinrådet. De kommer att ha en diskussion om skatt på digitala tjänster. På dagordningen står också bland annat klimatfinansiering inför klimatmötet i Katowice i december och en presentation av Revisionsrättens årsrapport om EU:s budget för 2017.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts 6 november i Bryssel. Klimatfinansiering, beskattning av den digitala ekonomin och genomförandet av EU:s budget för 2017 står på mötets dagordning. Foto: EU-representationen

Beskattning av den digitala ekonomin

Ekofinrådet ska diskutera EU-kommissionens förslag till direktiv om skatt på intäkter från digitala tjänster. Enligt förslaget som presenterades i mars i år ska företag över en viss storlek betala skatt för intäkter från vissa digitala tjänster. Skattskyldigheten ska enligt förslaget gälla oberoende av om företaget går med vinst eller förlust, det vill säga en omsättningsbaserad skatt.

Sedan länge pågår ett internationellt arbete med att motverka så kallad skattebaserosion och förflyttning av vinster. Syftet är säkerställa att vinster beskattas där de uppkommer. I arbetet ingår också att möta de utmaningar som digitaliseringen medför i skattehänseende. En avgörande fråga är var värde skapas i de digitala företagen. I dag saknas en global samsyn i frågan. OECD ska lägga fram en rapport 2020 som tar sig an frågeställningen.

Regeringen anser att det är oacceptabelt om företag med hjälp av skatteplanering betalar låg eller ingen skatt alls. EU-kommissionens förslag om beskattning av digitala ekonomi handlar emellertid inte om skatteplanering utan om beskattning som ett resultat av de nya affärsmodeller som har växt fram genom digitaliseringen av ekonomin.

EU-kommissionens analys som ligger till grund för förslaget utgår från att det finns en skillnad mellan var värdet skapas och var företagen beskattas. Regeringen anser att EU-kommissionens analys inte stöder den utgångspunkten. Regeringen håller inte med om att omsättningsbaserad skatt ska användas för att lösa eventuella problem som handlar om på vilken plats företag ska beskattas.

Slutsatser om EU-statistik

Rådet ska anta årliga slutsatser om EU-statistik. Slutsatserna följer upp utvecklingen av europeisk statistik, slår fast prioriteringar och pekar ut riktningen framåt.

Slutsatserna pekar på att det är positivt att arbetet med migrationsstatistiken har prioriterats och att andra områden har utvecklats, bland annat forskning och utveckling, miljö och klimat samt arbetsmarknad. Statistiken omfattar fler länder och tidsserierna är längre.

Regeringen står bakom förslaget till slutsatser men anser att det behövs tydligare prioriteringar, regelförenklingar och fortsatt effektivisering av EU:s statistikproduktion.

Europeiska revisionsrättens årsrapport om EU:s budget för 2017

Europeiska revisionsrätten ska presentera årsrapporten genomförandet av EU:s budget för budgetåret 2017.

Rapporten innehåller både en revisionsförklaring om budgetens tillförlitlighet och transaktionernas laglighet och korrekthet samt granskningar som revisionsrätten gjort.

Vid Ekofinmötet i februari 2019 förväntas rådet besluta om en rekommendation till Europaparlamentet om EU-kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för budgetåret 2017.

Regeringen lägger stor vikt vid att EU:s medel hanteras korrekt och effektivt.

Slutsatser om klimatfinansiering inför COP24

Rådet ska anta slutsatser om internationell klimatfinansiering inför klimatkonferensen COP24 i Katowice, Polen, i december 2018.

Slutsatser som EU:s ministerråd för miljö- och energifrågor antog 9 oktober är tillsammans med slutsatser från Ekofinrådet det mandat som EU tar med sig till mötet i Katowice.

Förslaget till slutsatser tar dels upp EU:s arbete och ambition med klimatfinansiering generellt, dels EU:s arbete med klimatfinansiering utifrån Parisavtalet som undertecknades vid COP21-mötet, 2015. I Parisavtalet finns ett antal vägledningar och regler som ska utvecklas. De är COP24-mötets huvudfrågor. De slutsatser som Ekofinrådet förväntas anta 6 november understryker bland annat vikten av regler för rapportering av klimatfinansiering.

För 2017 uppgick EU:s samlade klimatfinansiering till 20,4 miljarder euro. Den motsvarande finansieringen för i år summeras under 2019.

Regeringen står bakom förslaget till slutsatser.

Uppföljning av möten i G20 och IMF

Den globala ekonomin, risker och finansiell sårbarhet samt handelspolitik och initiativ för att främja investeringar i Afrika diskuterades när finansministrar och centralbankschefer träffades 11-12 oktober inom ramen för G20. Globala utsikter och Internationella Valutafonden, IMF:s verksamhet och prioritering stod i fokus vid IMF:s årsmöte 12-14 oktober. Ministrarna kommer att få rapportering från de båda mötena.

I samband med Ekofin-mötet är Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i möte med Eurogruppen för att diskutera fördjupning av EMU. Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige i både Ekofin och Eurogruppen. Mötena äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i Ekofinrådet 6 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.