Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Klimatfinansiering och beskattning av digitala tjänster på Ekofinrådet

Publicerad

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades den 6 november i Bryssel hade de en diskussion om skatt på digitala tjänster. De enades om EU:s gemensamma ståndpunkter om klimatfinansiering inför klimatmötet i Katowice i december. De fick också en presentation av Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av EU:s budget för 2017.

Beskattning av den digitala ekonomin

Ministrarna diskuterade EU-kommissionens förslag till direktiv om skatt på intäkter från digitala tjänster. Enligt förslaget som presenterades i mars i år ska företag över en viss storlek betala skatt för intäkter från vissa digitala tjänster. Skattskyldigheten ska enligt förslaget gälla oberoende av om företaget går med vinst eller förlust, det vill säga en omsättningsbaserad skatt.

Sedan länge pågår ett internationellt arbete inom ramen för OECD med att motverka så kallad skattebaserosion och förflyttning av vinster. Syftet är att säkerställa att vinster beskattas där de uppkommer. I arbetet ingår också att möta de utmaningar som digitaliseringen medför i skattehänseende. En avgörande fråga är var värde skapas i de digitala företagen. I dag saknas en global samsyn i frågan. OECD ska lägga fram en rapport 2020 som tar sig an frågeställningen.

Frågan om beskattning av digitala tjänster återkommer på Ekofinrådets möte i december.

Slutsatser om EU-statistik

Ministrarna antog de årligen återkommande slutsatserna om EU-statistik. Slutsatserna följer upp utvecklingen av europeisk statistik, slår fast prioriteringar och pekar ut riktningen framåt.
Slutsatserna pekar på att det är positivt att arbetet med migrationsstatistiken har prioriterats och att andra områden har utvecklats, bland annat forskning och utveckling, miljö och klimat samt arbetsmarknad.

Slutsatser om klimatfinansiering inför COP24

Ministrarna antog slutsatser om internationell klimatfinansiering inför klimatkonferensen COP24 i Katowice, Polen, i december 2018. Slutsatserna är tillsammans med de slutsatser som EU:s ministerråd för miljö- och energifrågor antog 9 oktober det gemensamma mandat som EU-ländernas tar med sig till mötet i Katowice.

Slutsatserna tar dels upp EU:s arbete och ambition med klimatfinansiering generellt, dels EU:s arbete med klimatfinansiering utifrån Parisavtalet som undertecknades vid COP21-mötet, 2015. Slutsatserna understryker bland annat vikten av regler för rapportering av klimatfinansiering.

För 2017 uppgick EU:s samlade klimatfinansiering till 20,4 miljarder euro. Den motsvarande finansieringen för i år summeras under 2019.
Europeiska revisionsrättens årsrapport om EU:s budget för 2017
Europeiska revisionsrätten presenterade årsrapporten av genomförandet av EU:s budget för budgetåret 2017. Rapporten innehåller både en revisionsförklaring om budgetens tillförlitlighet och transaktionernas laglighet och korrekthet samt granskningar som revisionsrätten gjort.

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts i februari 2019 förväntas de besluta om en rekommendation till Europaparlamentet om EU-kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för budgetåret 2017.

Rapport från möten i G20 och IMF

Den globala ekonomin, risker och finansiell sårbarhet samt handelspolitik och initiativ för att främja investeringar i Afrika diskuterades när finansministrar och centralbankschefer träffades 11-12 oktober inom ramen för G20. Globala utsikter och Internationella Valutafonden, IMF:s verksamhet och prioritering stod i fokus vid IMF:s årsmöte 12-14 oktober. Ministrarna fick en rapportering från de båda mötena.

Listan över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

Under året har arbetet fortsatt i Ekofinrådet med listan över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, s.k. skatteparadis. Ekofin beslutade i december 2017 om att föra upp 17 jurisdiktioner på listan i kampen mot aggressiv skatteplanering och skatteundandragande. Sedan listan antogs har flera jurisdiktioner gjort åtaganden om samarbete så att de kan strykas från listan. Vid Ekofinmötet 6 november ströks Namibia. Av de ursprungligen 17 jurisdiktionerna återstår nu Amerikanska Samoa, Guam, Samoa, Trinidad och Tobago samt Amerikanska Jungfruöarna.

I samband med Ekofin-mötet var Sverige tillsammans med de EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i möte med Eurogruppen för att diskutera fördjupning av EMU. Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige i både Ekofin och Eurogruppen.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på Ekofinrådets och Eurogruppens möte 5-6 november i Bryssel. Foto: EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofinrådet 6 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om Eurogruppens möte 5 november där Sverige deltog i det så kallade inkluderade formatet