Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Om utformningen av en övergångsregeringsbudget

Publicerad

Övergångsregeringen överlämnade den 15 november budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Budgetförslaget för 2019 har tagit utgångspunkt i den beslutade budgeten för 2018 med ett antal generella justeringar. Justeringarna bygger på principer som regeringen efter kontakt med allianspartierna och Vänsterpartiet bedömer att riksdagen kan acceptera.

Bestämmelser och riktlinjer

Enligt lag ska budgetpropositionen efter ett val lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering tillträtt, dock senast den 15 november. Eftersom någon ny regering inte har tillträtt har budgetpropositionen för 2019 beslutats av övergångsregeringen.

Regeringsformen, riksdagsordningen och budgetlagen styr vad en budgetproposition ska innehålla. Någon särskild reglering om hur en budgetproposition som lämnas av en övergångsregering ska utformas finns inte. I en promemoria från Statsrådsbered­ningen har dock vissa riktlinjer utfärdats för det praktiska arbetet i Regeringskansliet under en övergångsregeringsperiod. Konstitutionsutskottet har vid granskningar av en övergångsregerings befogenheter hänvisat till dessa riktlinjer.

Enligt dessa bör:

  • En övergångsregering endast avgöra löpande eller brådskande ärenden.
  • En övergångsregering inte lägga fram propositioner som är politiskt kontroversiella eller som har en tydlig partipolitisk inriktning.
  • En budgetproposition som lämnas av en övergångsregering inte innehålla förslag som har en tydlig partipolitisk inriktning.

Av regeringsformen följer vidare att den senaste beslutade budgeten ska fortsätta att gälla för det fall riksdagen inte beslutat om en ny budget.

Utformning av budgeten för 2019

Särskilda principer har därför tagits fram för utformningen av budgetpropositionen för 2019 - principer som regeringen efter kontakter med allianspartierna och Vänsterpartiet bedömer att riksdagen kan acceptera. Förslagen ska utgå från den budget som riksdagen har beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018. Det innebär att beslut om ändringsbudgetar inte utgör någon utgångspunkt.

Följande generella principer har legat till grund för de justeringar som görs:

  • Anslag som används för förvaltnings- och investeringsändamål har pris- och löneomräknats på sedvanligt sätt. Anslag som avser regelstyrda transfereringssystem har justerats utifrån ändrad makroekonomisk utveckling liksom ändrade volymer (t.ex. antal personer som omfattas).
  • Anslag har justerats till följd av beslutade lagar och förordningar, internationella avtal, civilrättsligt bindande avtal eller EU-rättsakter.
  • Anslag har justerats med anledning av att riksdagen beslutat om flyttar av ändamål och verksamheter mellan utgiftsområden.
  • Anslag har justerats om det krävts för att nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas.
  • För att verksamhet som baseras på ett beställningsbemyndigande för kommande år ska ges förutsättningar att bedrivas i samma omfattning 2019–2021 har anslagsnivåerna för alla år justerats med hänsyn till nivån på beräknade infrianden av de ekonomiska åtagandena 2019.
  • Lagförslag som är politiskt okontroversiella, och som inte kan genomföras under pågående budgetår, har inkluderats i de fall det råder politisk samsyn om förslagen.

De sedvanliga finansieringsprinciper som används vid beredningen av regeringens budgetförslag har i enlighet med ramverket för finanspolitiken tillämpats även när denna proposition har tagits fram.

Motsvarande principer har beaktats för förslag som avser statens inkomster där det är tillämpligt.

Endast sådana förändringar i förhållande till riksdagens ursprungliga budgetbeslut för 2018 som omfattas av någon av de ovan angivna principerna och varit förenliga med de ovan nämnda riktlinjerna har föreslagits.

Möjligheter att göra ändringar

Övergångsregerings budgetproposition ska endast säkerställa att den statliga verksamheten ska kunna fortgå till dess att en ny regering är på plats och kan forma sin egen politik. En ny regering har möjlighet att föreslå de justeringar och kompletteringar av statens budget för 2019 som den önskar i en ändringsbudget. Vissa lagförslag går dock bara att ändra vid ett årsskifte. Inkomstskatter beräknas årsvis för företag och enskilda och kan därför inte ändras under pågående beskattningsår.