Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Rapportering till FN fokus när barnrättsdelegationen samlades

Publicerad

Den 6 november samlades Barnrättsdelegationen på Socialdepartementet. Temat var Sveriges rapportering till FN:s barnrättskommitté år 2020. Vid mötet gav även de två utredarna, som arbetar med utredningarna kopplade till inkorporeringen av barnkonventionen, en lägesbeskrivning av sitt arbete.

 • Anders Hagsgård och Karin Åhman, båda utredare för utredningar kopplade till inkorporeringen av barnkonventionen till svensk lag.

  Anders Hagsgård och Karin Åhman, arbetar båda med utredningar som rör inkorporeringen av barnkonventionen till svensk lag.

  Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

 • Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson inledde höstens möte i Barnrättsdelegationen. Till vänster om henne utredare Anders Hagsgård.

  Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson inledde höstens möte i Barnrättsdelegationen. Till vänster om henne utredare Anders Hagsgård.

  Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare vid Socialdepartementet, inledde mötet och berättade om Sveriges pågående arbete i FN:s globala partnerskap mot våld mot barn. Den 25–26 oktober deltog hon vid ett möte i det verkställande utskottet i det globala partnerskapet i New York.

─ Under mötet diskuterades bland annat att antalet vägvisarländer i partnerskapet under två år har ökat från 13 länder till 23 länder. En stor del av ökningen ses som ett resultat av högnivåmötet Solutions summit som hölls i Sverige i februari i år. Utskottet diskuterade vikten av att de länder som blir vägvisarländer infriar de krav som ställs, till exempel att visa en stark politisk vilja och att arbeta med en nationell handlingsplan, sa Madeleine Harby Samuelsson.

Sedan gav utredarna för de två pågående utredningarna kopplade till inkorporeringen av barnkonventionen en lägesbeskrivning av sitt arbete och fick frågor och synpunkter från delegaterna. Anders Hagsgård är särskild utredare i den så kallade Barnkonventionsutredningen, och har i uppdrag att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Karin Åhman är bokstavsutredare i arbetet med att ta fram en vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Sverige rapporterar regelbundet till FN:s barnrättskommitté vad landet gör för att leva upp till barnkonventionens krav och kommitténs rekommendationer. I oktober 2020 ska nästa rapport lämnas in, vilket för första gången sker genom så kallad förenklad rapporteringsprocedur. Vid mötet berättade Emma Wilén, tjänsteman på Barnkonventionssamordningen vid Socialdepartementet, om vad detta innebär.

Avslutningsvis diskuterades teman för kommande möten med barnrättsdelegationen.

Deltagande organisationer

 • Allmänna Barnhuset         
 • Barnombudsmannen
 • Bris              
 • ECPAT       
 • Friends        
 • Global Child Forum         
 • LSU             
 • PLAN Sverige                   
 • Rädda barnens ungdomsförbund          
 • Synskadades riksförbund  
 • UNICEF Sverige              
 • World Childhood Foundation

Om Barnrättsdelegationen

Regeringen beslutade den 14 februari 2016 att inrätta en barnrättsdelegation som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt. Arbetet med att stärka barnets rättigheter är en högt prioriterad fråga för regeringen och ett systematiskt samarbete med civilsamhället inom ramen för en barnrättsdelegation är ett viktigt led i det arbetet.

Bokstavsutredning

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet och utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Uppdraget till en bokstavsutredare redovisas i form av en departementspromemoria, förkortad Ds, som sedan bereds i Regeringskansliet och därefter vanligtvis remitteras. En kommitté däremot redovisar sitt arbete i ett betänkande i form av en SOU som blir offentlig vid överlämnandet.