Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 45

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Libyen/sanktioner, Somalia och Eritrea/sanktioner, Somalia/sjöröveri, Syrien/kemvapen, Bosnien och Hercegovina/EUFOR ALTHEA, briefing om polisiärt arbete i FN-insatser, Arriamöte om skydd av miljön i väpnad konflikt, Libyen/UNSMIL, Nordkorea/sanktioner, öppen debatt om multilateralism och FN:s roll. Rådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt (CAAC) besökte Sydsudan.

Irina Schoulgin Nyoni, ambassadör och biträdande myndighetschef, talar inför FN:s säkerhetsråd
Irina Schoulgin Nyoni, ambassadör och biträdande myndighetschef vid Sveriges FN-representation i New York, talade under öppen debatt i FN:s säkerhetsråd den 9 november. Temat för debatten var stärkande av multilaterismen och FN:s roll. Foto: UN Photo/Evan Schneider

På måndagen antog rådet en resolution om förlängning av vissa sanktionsåtgärder rörande Libyen och mandatet för den expertpanel som följer sanktionernas genomförande. På initiativ av Sverige och Nederländerna innehåller resolutionen ett nytt separat listningskriterium för sexuellt våld.

Därefter hölls det månatliga mötet om Syrien i kemvapenspåret. Chefen för FN:s nedrustningskontor (ODA) Izumi Nakamitsu briefade rådet. Nakamitsu uttryckte oro över fortsatt förekommande avvikelser och oegentligheter i processen för redovisning och förstörelse av syriska kemvapenlager och konstaterade att de syriska myndigheternas bristande samarbetsvilja var problematisk. Sverige framhöll bland annat säkerhetsrådets ansvar att bereda väg för ansvarsutkrävande och uppmanade ånyo syriska myndigheter att samarbeta med OPCW.

På måndagen hölls även slutna konsultationer om sanktionsregimen för Somalia och Eritrea. Under mötet rapporterade ordförande för sanktionskommittén 751/1907, Kazakstan, om genomförandet av sanktionerna.

På tisdagen antog rådet enhälligt en resolution som förlänger mandatet för de internationella insatserna mot sjöröveri utanför Somalias kust.

Därefter hölls den halvårsvisa debatten om situationen i Bosnien och Hercegovina. Den höge representanten, Valentin Inzko, briefade rådet. Han framhöll behovet av rättsstats- och styrningsreform samt ekonomisk utveckling. Sverige uttryckte stöd för Inzkos arbete, och betonade vikten av fortsatta institutionella reformer för att fortsätta landets EU-närmande.

I anslutning till debatten antog rådet enhälligt en resolution om en ettårig förlängning av mandatet för den EU:s insats EUFOR ALTHEA.

På tisdagen hölls också den årliga briefingen om polisiärt arbete i FN:s fredsbevarande insatser. Rådet briefades av Alexandre Zouev från FN:s kontor för fredsbevarande insatser (DPKO) samt av polischeferna för UNMISS (Sydsudan), MONUSCO (Demokratiska republiken Kongo) och MINUJUSTH (Haiti). På svenskt initiativ briefade också civilsamhällesrepresentanten Tuesday Reitano från organisationen Global Initative on Transnational Organized Crime. I flertalet anföranden betonades polisens roll i demokrati- och rättsstatsfrämjande och bekämpandet av organiserad brottslighet i konfliktsituationer. Sverige betonade bland annat betydelsen av polisiära komponenter i FN:s insatser för att förebygga konflikt, skydda mänskliga rättigheter och stärka rättsstaten, samt efterlyste förbättrad könsbalans i poliskåren och kvinnligt deltagande i polisens fältarbete.

På onsdagen stod Kuwait värd för ett Arriamöte (informellt möte utanför rådets kammare) om skydd av miljö i väpnad konflikt. Rådet briefades av chefen för FN:s miljöprogram (UNEP), Satya Tripathi, och Carl Bruch från Environmental Law Institute. Den senare påtalade, liksom flera rådsmedlemmar, att naturresurser och miljön hade en viktig roll att spela både före, under och efter en konflikt. Ett annat genomgående tema, som också framhölls av Sverige, var vikten av att respektera och implementera folkrätten

På torsdagen genomfördes briefing och konsultationer om situationen i Libyen och FN:s insats UNSMIL. I sin briefing tog FN-sändebudet Ghassan Salamé avstamp i det förbättrade säkerhetsläget i huvudstaden Tripoli. Salamé uppgav att nästa fas i FN:s handlingsplan för Libyen var att genomföra den nationella konferensen i början av januari, följt av en valprocess som inleds under våren 2019. Sverige delgav intryck från resan till Tripoli av säkerhetsrådets kommitté för Libyensanktionerna (vilken Sverige leder).

Efter mötet om Libyen skedde på rysk begäran en extrainsatt diskussion i slutet format om sanktionerna mot Nordkorea (DPRK).

På fredagen hölls en öppen debatt om stärkande av multilaterismen och FN:s roll på initiativ av det kinesiska ordförandeskapet. Rådet briefades bland annat av FN:s generalsekreterare António Guterres, som underströk vikten av att bygga tillit och förtroende, både inom länder och gentemot FN-systemet.

Sverige betonade den helt centrala betydelsen av multilateralt samarbete och ett starkt FN-system, vilket även var en central del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det var avgörande att använda de strukturer som fanns för att möta vår tids utmaningar – och leverera resultat där de behövdes som mest. Sverige underströk även att folkrätten fortsatt behövde fortsatt stå i fokus och respekteras, samt att reformer av FN behövdes för att behålla förtroendet för FN och multilateralismen. Vetoanvändandet i säkerhetsrådet behövde undvikas. Generalsekreterarens reformagenda gav inte minst tillfälle för en fullständig jämställdhetsintegrering i hela FN-systemet. Multilateralismen behövde inte enbart försvaras – det var även tid att gå på offensiven för multilateralt samarbete. Mer än 70 länder deltog i debatten, som pågick i mer än åtta timmar.

Under veckan ledde Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog en resa till Sydsudan i egenskap av ordförande för rådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt (CAAC). Arbetsgruppen träffade bland annat regeringsföreträdare och myndigheter, FN-insatsen UNMISS och FN:s landteam, samt representanter från civilsamhället.