Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Asylsystem, terrorisminnehåll på nätet och elektronisk bevisning på EU-möte

Publicerad

På mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel 6–7 december var EU:s gemensamma asylsystem, återvändande och gräns- och kustbevakning några av frågorna på migrations- och justitieministrarnas bord. Ministrarna godkände även ett förslag som ska förhindra spridning av terrorisminnehåll på internet och ett förslag om elektronisk bevisning.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

EU:s gemensamma asylsystem

På rådsmötet gav det österrikiska ordförandeskapet ministrarna en lägesrapport om de pågående förhandlingarna om reformen av EU:s gemensamma asylsystem.

Gräns- och kustbevakning

Ministrarna diskuterade EU-kommissionens förslag om att förstärka den europeiska gräns- och kustbevakningen och godkände de delar av förslaget som handlar om återvändande och samarbete med länder utanför EU.

Återvändandedirektivet

Det österrikiska ordförandeskapet rapporterade också om arbetet med förslaget om att revidera återvändandedirektivet.

Förebygga spridning av terrorisminnehåll på nätet

Ministrarna godkände en allmän inriktning för förslaget till en förordning om att förebygga spridning av terrorisminnehåll på internet inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet. Förslaget innebär bland annat att behöriga myndigheter kan beordra tjänsteleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll från nätet inom en timme.

Bättre tillgång till elektroniska bevis

Ministrarna enades också om förslaget till förordning om e-bevisning. Syftet med de nya reglerna är att göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter inom EU att få tillgång till elektroniska uppgifter som kan användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden.

Förlaget innebär att en myndighet i en medlemsstat kan vända sig direkt till en tjänsteleverantör i ett annat EU-land med en begäran om att elektroniska uppgifter ska bevaras eller lämnas ut. I vissa fall ska en myndighet i den andra medlemsstaten underrättas om begäran, och den kan då invända om begäran skulle stå i konflikt med till exempel nationella säkerhetsintressen eller grundlagsskydd för journalister och deras uppgiftslämnare.

Nu återstår för rådet och Europaparlamentet att komma överens innan rådet kan anta förordningen.

Ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor

EU-samarbetet på straffrättsområdet bygger på ömsesidigt erkännande. Det innebär att ett beslut meddelat av en myndighet i en medlemsstat kan erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, utan någon ny prövning i sak. Ömsesidigt erkännande bygger på ömsesidigt förtroende. Mot bakgrund av att det den senaste tiden har det ifrågasatts hur vissa medlemsländer lever upp till sina förpliktelser enligt bland annat Europakonventionen för mänskliga rättigheter har ministerrådet sedan en tid diskuterat vad som kan göras för att öka det ömsesidiga förtroendet mellan EU-länderna.

I de slutsatser som ministrarna kom överens om på mötet uppmanas medlemsstaterna och EU-kommissionen att vidta ett antal åtgärder för att främja det ömsesidiga erkännandet, såsom utbildningsinsatser, utbyte av bästa praxis och utarbetande av nya handböcker.

Ändrat regelverk för konsumentvaror

Ministrarna kom också överens om en allmän inriktning för direktivet om försäljning av varor som omfattar all försäljning av varor oavsett om det sker på nätet eller i butik.

Enklare handläggning av gränsöverskridande tvister om barn

Ministerrådet godkände även det omarbetade förslaget till Bryssel IIa-förordning som ska förbättra reglerna om internationella tvister om föräldraansvar och om bortförande av barn samt den fria rörligheten av avgöranden på detta område i EU. Ett exempel på en förändring är att kravet på verkställbarhetsförklaring har tagits bort och det har även införts en allmän bestämmelse om barns rätt att komma till tals.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i RIF-rådet 6-7 december

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.