Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Beslut om bankpaketet stärker den finansiella stabiliteten i EU

Publicerad

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes 4 december inom ramen för Ekofin-rådet fattade de bland annat beslut om delar i det så kallade bankpaketet. Ministrarna antog också rekommendationer till Rumänien och Ungern inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten och diskuterade beskattning av vissa digitala tjänster.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiell frågor, Ekofin, möttes i Bryssel 4 december. Ministrarna fattade flera beslut som bidrar till EU:s finansiella stabilitet. De diskuterade också metoder för beskattning av vissa digitala tjänster. Foto: Europeiska rådet

Beslut om förstärkning av bankunionen

Bankpaketet

Ministrarna ställde sig bakom en överenskommelse med Europaparlamentet om det så kallade bankpaketet. Bankpaketet omfattar ändringar av tillsynsförordningen, kapitaltäckningsdirektivet, krishanteringsdirektivet och förordningen för bankunionens resolutionsmyndighet.

Beslutet höjer kraven på kapitaltäckning och stärker regelverket med reviderade globala standarder som innebär stabilare finansiering och bättre soliditet.

Beslutet stärker bankernas krishantering genom att ställa minimikrav på nedskrivningsbara skulder. Kraven syftar också till att förluster i en bank som fallerar bärs av både aktieägare och långivare.
Beslutet omfattar hela EU men ingår samtidigt i arbetet med att fullborda bankunionen.

Sverige deltar inte i bankunionen. En utredning pågår för att göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande. Utredningsuppdraget ska redovisas i november 2019.

Den europeiska insättningsgarantiförsäkringen

Det österrikiska ordförandeskapet informerade ministrarna om läget i de pågående förhandlingarna om bankunionens gemensamma insättningsgarantiförsäkring, Edis.

Edis innebär att en gemensam försäkringslösning för de nationella insättningsgarantierna i bankunionens medlemsstater införs. Edis är det tredje och sista steget i att fullborda bankunionen. Tre modeller för försäkringen har diskuterats men i dagsläget saknas samsyn om vilken av dem som är lämpligast.

Europeiska planeringsterminen för 2019

Den europeiska planeringsterminen är EU:s samlade ramverk för tillväxt- och sysselsättningsstrategin, för stabilitets- och tillväxtpakten samt för det makroekonomiska obalansförfarandet.

EU-kommissionen presenterade delar av planeringsterminen, det vill säga den årliga tillväxtöversikten, den årliga förvarningsrapporten samt förslag till rekommendation för euroområdet. Ministrarna fattade beslut om rekommendationer till Rumänien och Ungern inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

Beskattning av digitala tjänster

Avsikten var att rådet skulle diskutera ett förslag från ordförandeskapet om skatt på intäkter från vissa digitala tjänster. Frankrike och Tyskland presenterade en överenskommelse dem emellan om att beskattningen ska ske på färre digitala tjänster och med en del andra förändringar jämfört med ordförandeskapets förslag. Ministrarna diskuterade överenskommelsen men något beslut om ett direktiv om beskattning av vissa digitala tjänster kunde inte fattas. Arbetet kommer nu att fortsätta på expertnivå.

Arbetet med att motverka dåliga lån

I juli 2017 fattade Ekofinrådet beslut om en handlingsplan för att minska den höga andelen dåliga lån i EU:s banksektor. Rådet följer regelbundet arbetet med att genomföra handlingsplanen och fick en lägesrapport på mötet. Rådet kunde konstatera att arbetet går framåt men att det samtidigt finns en önskan om att de dåliga lånen borde minska snabbare.

I samband med Ekofin-mötet var Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i Eurogruppens möte 3 december. Statssekreterare Karolina Ekholm företrädde Sverige i mötena som båda äger rum i Bryssel. Statssekreterare Leif Jakobsson deltog också i Ekofin.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om Ekofin-rådets möte 4 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om mötet i Eurogruppen 3 december där Sverige deltog i den så kallade inklusiva delen

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.