Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Uppslutning bakom EU:s forskningsprogram Horisont Europa

Publicerad

EU-ländernas forskningsministrar enades 30 november om inriktningen för Horisont Europa, det vill säga ramprogrammet för forskning och innovation för åren 2021–2027. Ministrarna diskuterade också EU:s rymdprogram. Båda dagordningspunkterna är en del av förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021-2027.

Pressmeddelande

Beslut om forskning och innovation i EU

Det europeiska forskningsområdet, ERA

Ministrarna enades om rådslutsatser för ERA. De bygger på det yttrande som den rådgivande kommittén ERAC har gett. Det handlar om prioriteringar av effektiva system för forskning och innovation, om mobilitet, internationellt samarbete, jämställdhet, och kunskapsöverföring.

Rådet uppmanade EU-kommissionen att publicera ett nytt meddelande om ERA under 2020. Kommande ordförandeskap ombeds att hålla återkommande möten om ERA på ministernivå. Rådet lyfte också frågan om att bättre koppla de nationella färdplanerna för forskning och innovation till de ekonomiska möjligheter som EU-samarbetet ger utrymme för.

Horisont Europa

Ministrarna fattade beslut om en allmän inriktning för ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027, Horisont Europa.

Ramprogrammet består av de tre pelarna, Öppen vetenskap, Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft samt Öppen innovation.

I Öppen vetenskap ingår Europeiska forskningsrådet, Marie Skłodowska Curie Actions och Forskningsinfrastruktur.

Globala utmaningar fokuserar på kluster av samhällsutmaningar inom bland annat hälsa, digitala frågor och industri, klimat och energi, livsmedel och naturresurser.

Öppen innovation består av det nya Europeiska innovationsrådet, EIC, och Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT. Här finns också stöd för samarbete mellan nationella och regionala nivåer.

Efter förhandlingar kom ministrarna också överens om partnerskapsprogram, om indelningen i olika samhällsutmaningar, Europeiska innovationsrådet och mobilitet. Indelningen av forskningen ska säkerställa att forskning inom transport- och energiområdet är kopplad till klimatfrågan och på så vis ger tydliga synergier mellan forskning och den samhällsutmaningar som klimatförändringarna innebär. Förhandlingar om forskning med koppling till industriutveckling var även i fokus på mötet.

EU:s rymdprogram

Ministrarna diskuterade EU-kommissionens förslag om rymdprogram som presenterades i juni, 2018. Förslaget är en uppföljning till den europeiska rymdstrategin från 2016.

Förslaget samlar verksamheten i ett program och skapar ett sammanhållet ramverk. Här ingår satellitnavigeringsprogrammen Galileo och EGNOS, jordobservationsprogrammet Copernicus, och den europeiska myndigheten för satellitnavigeringssystem, GSA, samt stödramverket för rymdövervakning och spårning, SST.

Rymdverksamhetens främst syften är att leverera avbrottsfria data, information och tjänster av hög kvalitet. Det gäller till exempel inom säkerhetsområdet där räddningsoperationer och utmaningar orsakade av exempelvis klimatförändringar är två viktiga områden.

Därutöver presenterade Rumänien arbetsprogrammet för sitt ordförandeskap under första halvåret under 2019.

Mötet ägde rum i Bryssel på konkurrenskraftsrådet andra mötesdag.
Helene Hellmark-Knutsson, utbildning för högre utbildning och forskning, företrädde Sverige. 

Konkurrenskraftsrådet första mötesdag handlade om industri och EU:s inre marknad. Sverige företräddes då av EU- och handelsminister Ann Linde.

Helene Hellmark-Knutsson
Inriktningen på EU:s forskningsprogram Horisont Europa för 2021-2027 är klar. EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor enades efter en diskussion 30 november. Helene Hellmark-Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, företrädde Sverige i mötet. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s konkurrenskraftsråd 30 november

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.