Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s långtidsbudget och rättsstatens ställning på ministermöte

Publicerad

När ministrarna med ansvar för EU-frågor möts 11 december ska de diskutera EU:s långtidsbudget för 2021–2027, rättsstatens principer och förbereda nästa möte i Europeiska rådet.

Ann Linde
EU:s budgetram för 2021-2027, rättsstatens principer och EU:s grundläggande värderingar är några av punkterna på dagordningen när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts 11 december. EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige. Foto: EU-representationen

EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027

På mötet kommer ordförandeskapet att ge ministrarna en lägesuppdatering av de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

De kommer sedan att få möjlighet att framföra sina prioriteringar för förhandlingen och ge sin syn på de utkast till texter som så småningom ska ligga till grund för en kommande slutuppgörelse om den fleråriga budgetramen. Syftet med diskussionen är att identifiera vad som bör finnas med i den fortsatta förhandlingen.

EU-kommissionens förslag på en flerårig budgetram för 2021–2027 lades fram under maj och juni i år. I EU-kommissionens förslag motsvarar utgifterna totalt 1,14 procent av EU:s samlade BNI.

Nästa steg är att stats- och regeringscheferna diskuterar EU:s fleråriga budgetram på Europeiska rådet 13–14 december.

Förberedelser inför Europeiska rådet 13–14 december

EU-ministrarna kommer att behandla ett första utkast till slutsatser till Europeiska rådets möte 13–14 november. Europeiska rådet kommer att ta upp EU:s långtidsbudget, inre marknaden, migration och förbereda toppmötet mellan EU och Arabförbundet 24–25 februari 2019.

Europeiska planeringsterminen 2019

Den europeiska terminen är ett ramverk i EU för att förenkla rapporteringen och granskningen av makroekonomiska obalanser i EU-länderna. I slutet av november presenterade EU-kommissionen en rad dokument om arbetet med terminen, bland annat en tillväxtöversikt och en rapport om sysselsättningen. Dokumenten utgör starten för 2019 års termin. På mötet kommer ministrarna att diskutera arbetet med den europeiska terminen.

Rättsstatens principer i Polen

På mötet kommer rådet att hålla en tredje utfrågning av Polen inom ramen för Artikel 7-förfarandet.

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Sedan januari 2016 har EU-kommissionen har haft en omfattande dialog med polska myndigheter.

Ungern och EU:s grundläggande värderingar

I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern eftersom Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. På mötet kommer ministrarna att få en lägesuppdatering samt utvärdera läget.

Rapport från subsidiaritetskonferens

På mötet kommer ordförandeskapet också att presentera resultaten från en konferens på temat subsidiaritet som princip för Europeiska unionens uppbyggnad.

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU bara får agera om målen för en planerad åtgärd inte kan uppnås av medlemsstaterna eller om målen kan uppnås bättre genom att åtgärden vidtas på EU-nivå.

EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.