Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Gräns- och kustbevakning, terrorisminnehåll på internet och elektroniska bevis på EU-möte

Publicerad

Flera migrations- och asylfrågor är på agendan när rådet för rättsliga och inrikes frågor möts i Bryssel 6–7 december. EU:s gemensamma asylsystem, återvändande och gräns- och kustbevakning är några. Ministrarna ska också behandla terrorisminnehåll på internet, elektronisk bevisning och rättsliga och inrikes frågor i EU:s långtidsbudget.

EU:s gemensamma asylsystem

EU:s migrations- och inrikesministrar diskuterar återkommande situationen på migrationsområdet. På RIF-rådets decembermöte kommer det österrikiska ordförandeskapet att ge ministrarna en lägesrapport om hur arbetet fortskrider med de olika förslagen som ingår i reformen av EU:s gemensamma asylsystem.

Gräns- och kustbevakning

I september presenterade EU-kommissionen ett förslag om att förstärka den europeiska gräns- och kustbevakningen. På mötet kommer ministrarna att debattera och eventuellt godkänna de delar av förslaget som handlar om återvändande och samarbete med länder utanför EU.

Återvändandedirektivet

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i oktober underströk stats- och regeringscheferna att fler av de migranter som vistas irreguljärt i EU bör återvända. De uppmanade också ministerrådet att prioritera arbetet med förslaget till revidering av återvändandedirektivet. EU:s medlemsstater har sedan dess diskuterat förslaget och på mötet kommer det österrikiska ordförandeskapet att ge en rapport om förhandlingsläget.

Förebygga spridning av terrorisminnehåll på nätet

I september presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning om att förebygga spridning av terrorisminnehåll på internet. Lagförslaget innehåller åtgärder för både leverantörer av internettjänster, som till exempel sociala medieplattformar, och behöriga nationella myndigheter och EU-myndigheter. Kommissionen föreslår bland annat att behöriga myndigheter ska kunna beordra tjänsteleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll från nätet inom en timme.

På mötet ska ministrarna ta ställning till förslaget och komma överens om ministerrådets position inför förhandlingar med Europaparlamentet.

Bättre tillgång till elektroniska bevis

Ministrarna ska också behandla förslaget till förordning om e-bevisning som ska göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter inom EU att få tillgång till elektroniska uppgifter som kan användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden.

Förslaget innebär att en myndighet i en medlemsstat kan vända sig direkt till en tjänsteleverantör i ett annat EU-land med en begäran om att elektroniska uppgifter ska bevaras eller lämnas ut. I vissa fall ska en myndighet i den andra medlemsstaten underrättas om begäran, och den kan då invända om begäran skulle stå i konflikt med till exempel nationella säkerhetsintressen eller grundlagsskydd för journalister och deras uppgiftslämnare.

Ministerrådet förväntas på mötet komma överens om en gemensam position inför förhandlingar med Europaparlamentet.

EU:s långtidsbudget

EU:s nästa långtidsbudget gäller perioden 2021–2027. På mötet kommer ministrarna att diskutera prioriteringar i långtidsbudgeten på det rättsliga och inrikes området.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för RIF-rådet 6-7 december

Mer om mötet i RIF-rådet 6-7 december

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.