Innehållet publicerades under perioden

-

Norden lyfte grönt byggande under COP 24

Ökad användning av trä som byggnadsmaterial var en av frågorna som lyftes i den nordiska paviljongen på FN:s årliga klimatmöte COP24 som just nu pågår i polska Katowice.

Statssekreterare Alf Karlsson på ett podium tillsammans med fyra andra paneldeltagare.
Statssekreterare Alf Karlsson i paneldiskussionen kring ökat byggande i trä. Foto: Roger Eriksson, Regeringskansliet

Nordiska ministerrådet arrangerade den 5 december en paneldiskussion där ett nordiskt träbyggnadsprojekt presenterade sin analys av hur ett ökat byggande i trä påverkar effekterna på de globala målen i Agenda 2030.

I den följande diskussionen deltog representanter för det nordiska träbyggnadsprojektet, Finlands jordbruk- och skogsbruksministeriet, skogsindustrin, samt Canadian Forest Service. Sverige representerades av statssekreterare Alf Karlsson.

Den nordiska paviljongens tema för dagen var grönt byggande där paneldiskussioner om träbyggande, utsläppsfria byggarbetsplatser, cirkulärt byggande och energieffektivisering i byggnadsbeståndet hölls. Dagen avslutades med att den första arkitekturguiden för de 17 globala hållbarhetsmålen presenterades. Guiden är framtagen av den danska arkitektföreningen och Internationella arkitektunionen, IAU.

De nordiska länderna har en gemensam paviljong under COP24 för att belysa och diskutera nordiska utmaningar och klimatlösningar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Vid klimatmötet ska de deltagande länderna enas om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet. Mötet blir också det första tillfället sedan klimatmötet i Paris 2015 där länderna gemensamt utvärderar hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet samt hur ambitionen i klimatarbetet kan höjas.