Artikel från Socialdepartementet

Nordiskt projekt om sammanhållna vård- och omsorgsprocesser

Publicerad

Socialstyrelsen får i regleringsbrevet för 2019 i uppdrag att ingå avtal med Nordiska ministerrådet om att genomföra ett projekt om hur mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser kan skapas i Norden. Socialstyrelsen ska även ta fram en projektplan samt ett mandat till en nordisk referensgrupp för projektet.

De nordiska länderna har gemensamma erfarenheter av brister i samordning och kontinuitet såväl inom vården och omsorgen som där emellan. Detta drabbar särskilt människor med omfattande vård- och omsorgsbehov, vilket i stor utsträckning är kroniskt sjuka patienter och äldre. Med tidiga och effektiva insatser skulle en betydande majoritet av dessa sjukdomar kunna förebyggas.

Socialstyrelsen ska inom ramen för projektet göra en kartläggning samt sprida kunskap och erfarenheter från de nordiska länderna och de självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) avseende arbetet med att åstadkomma mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser. Projektet ska involvera beslutsfattare, profession, brukare, patienter och anhöriga.

Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik vid Nordiska ministerrådet har erbjudit Socialstyrelsen att genomföra projektet. Man har även beslutat om en beskrivning för projektet.

Arbetet kommer att påbörjas i början av 2019, och slutredovisas i december 2021.

Om regleringsbrev

Det är riksdagen som fattar beslut om statens budget och det är regeringen som verkställer den budget som riksdagen har beslutat. Det sker bland annat genom de regleringsbrev som regeringen utfärdar. Detta gäller även om regeringen är en övergångsregering.

Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter 2019. Därefter har riksdagens utskott fattat beslut om hur pengarna ska fördelas inom de olika utgiftsområdena. Det är dessa beslut som ligger till grund för de regleringsbrev som övergångsregeringen utfärdar.

Regeringen kan under pågående budgetår föreslå att statens budget för innevarande budgetår ska ändras, vilket sker i form av en ändringsbudget. Det är riksdagen som fattar beslut om en sådan budget.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter