Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Nu blir nationella skogsprogrammet verklighet – avstamp för regionala strategier

Den 6-7 december anordnade Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen en konferens där representanter för skogens hela värdekedja samlades för att fortsätta arbetet med ökad jämställdhet samt påbörja arbetet med att ta fram regionala skogsstrategier.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Efter att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inlett konferensen kunde de cirka 160 deltagarna hämta inspiration från ett antal talare som belyste jämställdhet ur olika perspektiv och ta del av exempel på effektiva delaktighetsprocesser som ett inspel till det fortsatta arbetet.

De regionala skogsstrategier som nu tas fram ska bidra till det nationella skogsprogrammets vision och ett eller flera av målen för de fem fokusområdena. Resultatet ska bland annat skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter verksamma på regional nivå.

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att medverka i genomförandet av det nationella skogsprogrammet samt att stödja regionala strategier och dialoger.

Faktaruta

I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.