Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Genomförande av riksdagsbesluten om statens budget för 2019

Publicerad · Uppdaterad

Efter att riksdagen antagit Moderaternas och Kristdemokraternas reservation har riksdagen tagit ställning till anslagen inom de 27 utgiftsområdena. Riksdagsbehandlingen av statens budget för 2019 är därmed klar.

Beslut om ramar för statens utgifter 2019

Den 12 december 2018 tog riksdagen det första beslutet om statens budget för 2019, det så kallade rambeslutet. Beslutet omfattade utgiftsramar för utgiftsområden, beräkning av inkomster samt lagar på skatte- och avgiftsområdet. I riksdagens rambeslut antogs Moderaternas och Kristdemokraternas reservationer vilket innebar flera förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag. Dessa förändringar finns beskrivna i finansutskottets betänkande om rambeslutet.

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1

Beslut om fördelning av medel inom ramarna

Riksdagen har nu också beslutat om hur medlen inom varje utgiftsområde ska fördelas. Också riksdagens budgetbeslut i dessa delar utgörs av Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag. Riksdagens beslut om anslagsfördelning innebär flera förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.

Beslut per utgiftsområde

Regleringsbrev för 2019

Baserat på riksdagens beslut utfärdar övergångsregeringen regleringsbrev. Genom regleringsbreven fördelas de av riksdagen anvisade medlen på verksamheter och myndigheter. Eftersom övergångsregeringen har begränsade befogenheter utgår utformningen av regleringsbreven från de beslut som nu fattats av riksdagen eller på annat sätt är politiskt okontroversiellt. Det innebär att regleringsbreven bara innehåller de mål, uppdrag och återrapporteringskrav som behövs för att genomföra och följa upp den beslutade budgeten eller beslutade lagar och förordningar. Regeringen kommer under 2019 att återkomma med de ändringar i regleringsbrev som det fortsatta genomförandet av den beslutade budgeten föranleder.

2019 års regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets hemsida

Genomförande av förändringar på skatteområdet

I riksdagens rambeslut finns flera lagändringar inom skatteområdet. Övergångsregeringen beslutade den 20 december om de ändringar som ska träda i kraft 1 januari 2019.

Ändrade skatter från den 1 januari

I rambeslutet finns även flera tillkännagivanden inom skatteområdet. De innebär att regeringen har fått i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag i dessa frågor. Arbetet med att ta fram förslag i dessa frågor har påbörjats i Regeringskansliet.

Artikel: Skatteförslag på remiss med anledning av riksdagens budgetbeslut