Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 51

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Afghanistan/UNAMA, återrapportering från arbetet i säkerhetsrådets underorgan, Kosovo, fredsprocessen i Mellanöstern, Demokratiska republiken Kongo (DRK), Sydsudan/UNMISS, Libanon, narkotikasmuggling i Västafrika, Syrien/politiska spåret, Sahel, Guinea-Bissau/UNIOGBIS. Resolutioner om Jemen och UNDOF (Golanhöjderna). Ordförandeuttalanden om FN:s fredsbyggandekommission (PBC) respektive sanktionslistningar.
Pressuttalanden om DRK och Sydsudan. Sverige arrangerar Arriamöte om skydd av sjukvård.

Omröstning med handuppräckning i säkerhetsrådet.
Säkerhetsrådet antar enhälligt resolution 2451 om Jemen. Foto: UN Photo/Manuel Elias

På måndagen hölls den kvartalsvisa debatten om Afghanistan och FN:s insats UNAMA. Rådet briefades bland annat av generalsekreterarens särskilda representant, Tadamichi Yamamoto, som redogjorde för läget med fokus på valen, fredsprocessen och högnivåkonferensen i Genève.

Se Sveriges anförande (01:13:12 in i klippet).

Läs FN:s sammanfattning från mötet. 

På måndagen hölls även den årliga öppna briefingen om arbetet i säkerhetsrådets underorgan. Under medlemskapet i säkerhetsrådet har Sverige varit ordförande för sanktionskommittéerna för Libyen respektive Mali, samt rådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt (CAAC). I återrapporteringen framhöll Sverige bland annat vikten av barnrättsfrågorna och arbetet med civilsamhällesorganisationer, samt att sanktioner genomförs inom ramen för bredare politiska strategier.

Se Sveriges anförande (00:43:35 in i klippet).

Läs FN:s sammanfattning från mötet. 

Därefter hölls ett extrainsatt möte om Kosovo på begäran av Ryssland i ljuset av ett beslut i Kosovos parlamentet rörande omvandling av landets säkerhetsstyrkor. Sverige framhöll att parterna behövde lösa frågor kopplade till Kosovos status, vilka nu försvårade EU-närmandet. I anslutning till mötet gjordes ett gemensamt uttalande av säkerhetsrådets nuvarande, tidigare och inkommande europeiska medlemmar (”EU8”).

Se Sverige anförande (01:29:39 in i klippet)

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s sammanfattning från mötet.

Läs EU8-uttalandet.

Tisdagen inleddes med det månatliga mötet om fredsprocessen i Mellanöstern. FN:s samordnare för fredsprocessen, Nickolay Mladenov, redogjorde för den senaste tidens händelseutveckling, inklusive om sammandrabbningarna på Västbanken och i Jerusalem.

Se Sveriges anförande (00:56:38 in i klippet).

Läs FN:s sammanfattning från mötet.

På svenskt initiativ uttalade sig rådets tidigare, nuvarande och inkommande EU-medlemmar (”EU8”) om sitt stöd till fredsprocessen och tvåstatslösningen.

Se EU8-uttalandet.

Därefter diskuterades situationen inför valet i Demokratiska republiken Kongo (DRK) under rubriken ”övriga frågor”. Generalsekreterarens särskilda representant, Leila Zerrougui, uppgav att stora logistiska utmaningar gjorde att det fanns risk att tidsplanen för valet ej skulle hålla (se också längre ned under fredagens hantering i rådet). I anslutning till mötet antogs ett pressuttalande där rådet uttryckte förhoppning om ett säkert, transparent och trovärdigt val, inklusive fullt och meningsfullt deltagande av kvinnor.

Som en separat punkt lyfte Sverige frågan om säkerhet och förbättrade arbetsvillkor för rådets oberoende sanktionsexperter. Efter morden på sanktionsexperterna Zaida Catalán och Michael Sharp har FN vidtagit åtgärder för att förändra och stäkra arbetsvillkoren. Sverige driver på för detta och ytterligare förbättringar.

Läs pressuttalandet.

Utrikesminister Margot Wallström kommenterade mötet i en tweet och ett inlägg på Facebook.

På tisdagen antogs även ett ordförandeuttalande om FN:s fredsbyggandekommissions (PBC) samarbete med säkerhetsrådet. Uttalandet togs fram av Sverige i egenskap av fokalpunkt för samarbetet mellan säkerhetsrådet och PBC, och är den första säkerhetsrådsprodukten helt vikt åt PBC och dess arbetsmetoder. I uttalandet uppmärksammas och uppmuntras PBC:s samlande, rådgivande och samordnande funktion.

Läs ordförandeuttalandet.

Se Sveriges röstmotivering (00:01:37).

På tisdagen hölls även det kvartalsvis återkommande möte om Sydsudan och FN:s insats UNMISS.

Se Sveriges anförande (01:48:37 in i klippet.

Läs FN:s sammanfattning från mötet.

Samma dag antog rådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt, där Sverige är ordförande, slutsatser om barns situation i Sydsudan. Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog gjorde ett uttalande om slutsatserna.

Läs uttalandet. 

På onsdagen hölls en extrainsatt briefing om situationen i Libanon på begäran av USA med anledning av de tunnlar som hittats längs den Blå linjen. Chefen för FN:s avdelning för fredsbevarande insatser (DPKO), Jean-Pierre Lacroix, briefade rådet om den pågående utredningen. Sverige framhöll de libanesiska myndigheternas ansvar att vidta uppföljande åtgärder samt uppmanade såväl Israel som Libanon att iaktta återhållsamhet och undvika provokativt handlande.

Se Sveriges anförande (00:31:00 in i klippet).

Läs FN:s sammanfattning från mötet.

På onsdagen hölls även en briefing om narkotikasmuggling i Västafrika. Chefen för FN:s drog- och brottsbekämpningskontor (UNODC) briefade. Sverige framhöll bland annat vikten av starka institutioner och rättsstatens principer för att försvåra för organiserad brottslighet liksom att polisarbetet i FN:s insatser hade en viktig roll.

Se Sveriges anförande (00:31:22 in i klippet). 

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s sammanfattning från mötet. 

På torsdagen hölls det månatliga mötet om det politiska spåret i rådets hantering av Syrien. I sin sista briefing som FN-sändebud gjorde Staffan de Mistura en tillbakablick över sina fyra år i denna kapacitet. Han delgav även uppdateringar om arbetet för att upprätta den konstitutionella kommittén. De flesta rådsmedlemmarna, inklusive Sverige, välkomnade att processen för kommitténs upprättande fortskred, men beklagade att dess upprättande dröjt. Flera rådsmedlemmar, inklusive Sverige, uttryckte oro över eskalering i nordöstra Syrien och Idlib.

Se Sveriges anförande (01:12:55 in i klippet).

Läs FN:s sammanfattning från mötet. 

Därefter hölls en briefing om situationen i Sahel. Generalsekreterarens särskilda rådgivare för Sahel, Ibrahim Thiaw, briefade rådet och framhöll behovet av att möta grundorsakerna till instabilitet i regionen. Rådet briefades även av representanter för Världsbanken, PBC och Alliance Sahel. Rådsmedlemmarna underströk vikten av ett helhetsperspektiv för att möta regionens sammanlänkade utmaningar.

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s sammanfattning från mötet. 

På fredagen antogs enhälligt en resolution om mandatförlängning för FN:s insats på Golanhöjderna (UNDOF).

Läs resolutionen.

Rådet hade sedan ett möte om Guinea-Bissau och FN:s insats UNIOGBIS.

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s sammanfattning från mötet. 

Därefter briefades rådet återigen om förberedelserna inför val i DRK med anledning av beslutet att senarelägga valen med en vecka, till den 30 december. Zerrougi lyfte MONUSCO:s fortsatta beredskap att bistå.

På fredag eftermiddag antogs enhälligt resolution 2451 (2018) om Jemen, genom vilken rådet välkomnade samtalen mellan parterna i Stockholm och uppmanade dem att genomföra Stockholmsöverenskommelsen. Rådet begärde även att FN:s generalsekreterare presenterar förslag på hur FN kan stödja genomförandet. Därtill gavs generalsekreteraren bemyndigande att etablera och sända ut ett förberedande team för att övervaka och stödja genomförandet av Stockholmsöverenskommelsen.

Se Sveriges anförande (00:06:10 in i klippet). 

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s sammanfattning från mötet och resolutionen.

Läs utrikesministerns tweet i anslutning till antagandet.

Under fredagen antogs även ett pressuttalande till fördömande av övergrepp mot observatörer av genomförande av fredsavtalet i Sydsudan.

Läs pressuttalandet.

Därtill antogs ett ordförandeuttalande avseende resolution 2368 (2017) (sanktioner mot individer och entiteter på sanktionslistorna för ISIL/Daesh respektive Al-Qaida).

Läs FN:s sammanfattning och uttalandet. 

På fredagen hölls avslutningsvis ett så kallat Arria-möte (informellt möte utanför rådskammaren) om skydd av sjukvård. Mötet anordnades på svenskt initiativ tillsammans med Frankrike, Peru, Elfenbenskusten, Tyskland och Belgien. Syftet var att diskutera landspecifika utmaningar i genomförandet av resolution 2286 (2016) och hur arbetet med skydd av sjukvård kan stärkas. Rådet briefades av Alice Debarre från International Peace Institute, Farhad Jawid från Marie Stopes International i Afghanistan, samt Dr. Evan Atar Adaha, läkare från Sydsudan. Flera rådsmedlemmar uttryckte beredskap för fortsatt engagemang i frågan. Sverige stod även värd för en uppsummerande arbetslunch med samtliga medvärdar och briefers.

Under lördagen antogs ytterligare ett pressuttalande om DRK, genom vilket rådet noterar det uppskjutna valdatumet och uppmanar alla parter att engagera sig fredligt och konstruktivt för att säkerställa transparenta, fredliga och trovärdiga val.

Läs uttalandet och utrikesministerns tweet med anledning av detta.