EU:s jordbrukspolitik efter 2020 var huvudfrågan på ministermöte

EU-ländernas jordbruksministrar möttes i Bryssel den 28 januari inom ramen för Agrifish-rådet. De fortsatte då förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, GJP, efter 2020. Det rumänska ordförandeskapet presenterade sitt arbetsprogram och ministrarna diskuterade satsningar på odling av proteingrödor.

Per Callenberg, statssekreterare, näringsdepartementet
Statssekreterare Per Callenberg företrädde Sverige när EU:s jordbrukspolitik efter 2020 diskuterades på ministermöte i Bryssel 28 januari. Foto: EU-representationen

Ordförandeskapets arbetsprogram

Det närmaste halvåret kommer att domineras av förhandlingarna om jordbrukspolitiken efter 2020. Därtill kommer ordförandeskapet att prioritera:

- en fortsatt diskussion om proteingrödor, bioekonomi samt forskning och innovation,
- regelverket för fiskerikontroll och förslaget till förordningen för Europeiska havs- och fiskerifonden, förberedelser för förhandlingar och möten i regionala fiskeriorganisationer samt ett antal partnerskapsavtal på fiskeriområdet
- förslaget om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan, revideringen av dricksvattendirektivet, arbetet med övervakning och förebyggande åtgärder mot smittsamma djursjukdomar som till exempel afrikansk svinpest samt att de nya växtskydds- och kontrollförordningarna införs.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

EU-kommissionen presenterade förslaget till den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2018. Det innehåller tre förordningsförslag och har diskuterats vid flera möten i jordbruks- och fiskerådet under hösten 2018.

Förslagen innebär bland annat att medlemsländerna får större ansvar för att utforma och genomföra GJP. Varje land ska ta fram en strategisk plan för åtgärder och stödvillkor och som visar hur målen för jordbrukspolitiken ska nås. Politiken ska bli mer resultatorienterad och särskilda indikatorer styra uppföljningen.

Den 28 januari diskuterade ministrarna bland annat den nya förvaltningsmodellen för jordbrukspolitiken. Diskussionen handlade främst om formerna för resultatrapportering och finansieringen av en krisreserv men även frågor om vinproduktion togs upp.

Proteingrödor

Ministrarna diskuterade hur produktionen av proteingrödor i EU kan utvecklas.

EU importerar stora mängder soja och flera medlemsländer vill därför stärka den europeiska produktionen. Diskussionen på mötet visade att det finns en samsyn om behovet av att utveckla sektorn.

Medlemsstaterna framförde bland annat att det finns behov av forskning, utbildning, kunskapsspridning samt växtförädling på området. Det finns även möjligheter att utveckla odlingen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Nytt internationellt centrum i kampen mot antimikrobiell resistens

Den danska delegationen informerade om att kunskapscentret ”International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions”, ICARS, inrättats. Centret ska bidra med vetenskapligt baserade och förslag på konkreta åtgärder i den globala kampen mot antimikrobiell resistens. Det gäller inte minst praktiska utmaningar som antimikrobiell resistens innebär i låg- och medelinkomstländer. ICARS är ett oberoende forsknings- och kunskapscenter som kommer att ligga i Köpenhamn.

Statssekreterare Per Callenberg företrädde Sverige vid årets första Agrifish-möte den 28 januari. Mötet ägde rum i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i Agrifish-rådet 28 januari

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.