Fortsatt diskussion om EU:s jordbrukspolitik på årets första Agrifish-möte

När EU:s ministerråd för fiske och jordbruk, Agrifish, möts i Bryssel den 28 januari kommer ministrarna att fortsätta förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Det rumänska ordförandeskapet kommer att presentera sitt arbetsprogram och möjliga satsningar på proteingrödor diskuteras.

Ordförandeskapets arbetsprogram

Det närmaste halvåret kommer att domineras av förhandlingarna om jordbrukspolitiken efter 2020. Ordförandeskapet kommer också att prioritera:

- en fortsatt diskussion om proteingrödor, bioekonomi samt forskning och innovation inom jordbruket.
- regelverket för fiskerikontroll och förslaget till förordningen för Europeiska havs- och fiskerifonden, förberedelser för förhandlingar och möten i regionala fiskeriorganisationer samt ett antal partnerskapsavtal på fiskeriområdet
- förslaget om insyn och och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan, revideringen av dricksvattendirektivet, arbetet med övervakning och förebyggande åtgärder mot smittsamma djursjukdomar som till exempel afrikansk svinpest samt att de nya växtskydds- och kontrollförordningarna införs.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

EU-kommissionen presenterade förslaget till den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2018. Reformpaketet består av tre förordningsförslag och har diskuterats vid flera möten i jordbruks- och fiskerådet under hösten 2018.

Den 28 januari vill ordförandeskapet fokusera på den nya förvaltningsmodellen och på vissa frågor som rör vinproduktion.
EU-kommissionen föreslår att medlemsländerna får större ansvar nationellt för att genomföra GJP. Varje land ska ta fram en strategisk plan för åtgärder och stödvillkor och som visar hur de allmänna och specifika målen för GJP ska nås. EU-kommissionen föreslår att en mer samordnad granskning införs, så kallad ”single audit”. Politiken ska bli mer resultatorienterad och särskilda indikatorer styra uppföljningen. 

Regeringen anser att minskade utgifter, marknadsorientering, lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling ska vägleda förhandlingarna om GJP.

Regeringen är positiv till flexibilitet i genomförandet och till bättre resultatorientering och står bakom de föreslagna målen. Regeringen vill däremot se ytterligare förenklingar och lägger stor vikt vid att förslaget om samordnad granskning införs fullt ut för att undvika överlappande kontroll och revision.

Regeringen är positiv till stärkt klimat- och miljönytta men anser att förslaget behöver utvecklas. Regeringen vill se ett ökat fokus på riktade åtgärder på miljö- och klimatområdet.

Proteingrödor

Ministrarna kommer att diskutera hur produktionen av proteingrödor i EU kan utvecklas.

EU importerar stora mängder soja och flera medlemsländer vill därför stärka den europeiska produktionen. Det har tidigare konstaterats att det finns behov av forskning, utbildning, kunskapsspridning samt växtförädling på området. Det finns även möjligheter att utveckla odlingen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Regeringen ser positivt på att utveckla odlingen av proteingrödor samtidigt som det är viktigt att inte införa handelsstörande stöd.

Nytt internationellt centrum i kampen mot antimikrobiell resistens

Den danska delegationen kommer att informera om att kunskapscentret ”International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions”, ICARS, inrättats. Centret har som målsättning att bidra med vetenskapligt baserade och förslag på konkreta åtgärder i den globala kampen mot antimikrobiell resistens. Det gäller inte minst praktiska utmaningar som antimikrobiell resistens innebär i låg- och medelinkomstländer. ICARS är ett oberoende forsknings- och kunskapscenter och finns i Köpenhamn.

Statssekreterare Per Callenberg företräder Sverige vid årets första möte i Agrifishrådet 28 januari. Mötet äger rum i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s jordbruks- och fiskeråd 28 januari

Mer om mötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd 28 januari

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.