Artikel från Statsrådsberedningen

Genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin – delrapport 2018

Publicerad

I början av januari 2017 fattade regeringen beslut om en ny nationell säkerhetsstrategi för Sverige. Strategin är en utgångspunkt för att stärka Sveriges nationella säkerhet. Delrapporten för 2018 ger en övergripande redovisning av vad som gjorts på olika områden för att möta utvecklingen på säkerhetsområdet.

Behovet av att en samlad syn och gemensamma ansträngningar har aktualiserats under 2018. De omfattande skogsbränderna under sommaren satte räddningstjänst, berörda myndigheter och civilsamhället på stora prov. De värmebölja som drabbade norra halvklotet är ett exempel på att klimatförändringen ställer samhället inför nya utmaningar. Terrorhotnivån har under 2018 befunnit sig på en förhöjd nivå och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde fortsätter. Det finns ett behov att söka gemensamma lösningar för vår egna och andras säkerhet.

Genomförda åtgärder under 2018

Säkerhetsstrategin beskriver åtta primära hot som utmanar förmågan att skydda Sveriges befolkning:

  • Militära hot
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Terrorism och våldsbejakande extremism
  • Organiserad brottslighet
  • Hot mot energiförsörjning
  • Hot mot transporter och infrastruktur
  • Hälsohot
  • Klimatförändringar och dess effekter

Under 2018 har regeringen fattat beslut om flera viktiga åtgärder för att möta utvecklingen inom dessa områden. Ett exempel på åtgärder som genomförts under 2018 är att en sammanhållen planering för totalförsvaret, som omfattar både militärt och civilt försvar, har återupptagits.

Ett annat exempel är satsningar på Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som har lett till en höjd förmåga att kunna möta hotet från terrorism. Även omfattande skärpningar i den straffrättsliga lagstiftningen för att mer effektivt kunna motverka organiserad brottslighet har beslutats under 2018.

Genvägar

Läs om regeringens arbete med att stärka Sveriges säkerhet i den Nationella säkerhetsstrategin och delrapporterna för 2017 och 2018.