Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Investeringar, finansiell tillsyn och EU:s planeringstermin på Ekofins januarimöte

Publicerad

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts för första gången 2019 ska de fatta beslut om tre delar inom planeringsterminen. De ska också diskutera investeringsprogrammet InvestEU och de pågående förhandlingarna om finansiell tillsyn. Det rumänska ordförandeskapet presenterar sitt arbetsprogram och informerar om arbetet med fördjupning av europeiska monetära unionen, EMU.

Rumäniens ordförandeskap 

Ekofinmötet 22 januari är det första under det rumänska ordförandeskapet. I sitt program framhåller ordförandeskapet särskilt vikten av sammanhållning mellan medlemsstater, regioner och medborgare och har utifrån detta tre prioriteringar för Ekofin.

- Att stärka den ekonomiska och monetära unionen och bankunionen samt att utveckla kapitalmarknadsunionen.
- Att arbeta för rättvis och effektiv beskattning och då att särskilt att modernisera momssystemet.
- Att stärka medlemsstaternas utveckling och motståndskraft, bland annat genom strukturreformer, investeringar och reformstöd i budgetramen för 2021-2027.

Investeringsprogrammet InvestEU

Ministrarna ska diskutera EU-kommissionens förslag om investeringsprogrammet InvestEU.

EU-kommissionen föreslår att programmet ska ingå i EU:s budgetram för 2021-2027 med en garanti på 38 miljarder euro. Syftet är att mobilisera totalt 650 miljarder euro till investeringar. Förslaget innebär en förenkling genom att man samlar ett antal finansiella instrument in en enhetlig struktur.

Regeringen välkomnar förenkling av de finansiella instrumenten men är tveksam till InvestEU:s storlek. Regeringen är positiv till att förslaget öppnar för en bred expertis och anser det viktigt att hitta en lämplig styrstruktur där till exempel europeiska investeringsbanken, EIB:s, erfarenhet används, en god riskhantering säkras och medlemsstaternas inflytande över instrumentet stärks. Regeringen anser att det är viktigt att InvestEU är tillgängligt för utvecklingsbanker i små och medelstora medlemsstater.

Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn

Ministrarna ska diskutera pågående förhandlingar om en reform av det europeiska systemet för finansiell tillsyn. Ministrarna ska ge sin syn på ordförandeskapets förslag om att ta den delen av förslaget som berör bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering via ett snabbspår. Det ska säkerställa en överenskommelse med Europaparlamentet innan mandatperiodens slut senare i vår.

Regeringen är positiv till att den del av förslaget som handlar om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering förhandlas separat så att det kan bli klart så snart som möjligt.

Europeiska planeringsterminen 2019

Tillväxtöversikt för 2019

Ekofin ska anta rådslutsatser om den årliga tillväxtöversikten för 2019.

EU-kommissionen presenterar i översikten förslag till prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. EU-kommissionen vill prioritera investeringar av hög kvalitet och strukturreformer för att främja produktivitetstillväxt, inkludering och förstärkt institutionell kvalitet. EU-kommissionen vill också prioritera makroekonomisk stabilitet och sunda offentliga finanser.

Regeringen står bakom utkastet till rådslutsatser.

Slutsatser om den årliga förvarningsrapporten 2019

Ekofinrådet ska anta rådslutsatser om den årliga förvarningsrapporten för 2019.

I årets förvarningsrapport bedömer EU-kommissionen att tretton medlemsstater ska granskas, däribland Sverige som även varit föremål för djupgranskning tidigare. EU-kommissionen motiverar granskningen av Sverige utifrån hushållens skuldsättning och utvecklingen på bostadsmarknaden.

Regeringen står bakom utkastet till rådslutsatser och välkomnar förvarningsrapporten och kommande granskningar.

Den ekonomiska politiken i euroområdet

Ekofinrådet ska godkänna rekommendationen till euroområdet om riktlinjer för den ekonomiska politiken 2019.

EU-kommissionens föreslår fem rekommendationer. De handlar om att fördjupa den inre marknaden och främja produktivitetstillväxt, att stärka de offentliga finanserna, att stärka banksektorn och färdigställa bankunionen, att fullborda den ekonomiska och monetära unionen samt en rekommendation om sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter.

Som ett icke-euroland har Sverige inte rösträtt i beslutet.

Ekonomiska och monetära unionen

Ministrarna kommer att följa upp eurotoppmötet som hölls i december 2018 då stats- och regeringschefer slöt upp bakom det fortsatta arbetet med fördjupningen av EMU och där medlemsländer som inte infört euron också deltog.

Regeringen välkomnar de framsteg som gjorts med EMU-fördjupningen. Det ligger i Sveriges intresse att EMU fungerar väl. Regeringen anser att sunda offentliga finanser och att genomföra ekonomiska reformer är centralt. I förhandlingarna om EU:s långtidsbudget så kommer regeringen att fortsätta verka för att budgetramen begränsas i enlighet med målsättningarna. Regeringen anser också att bankunionen och kapitalmarknadsunionen ska fullbordas.

Regeringen är positiv till det så kallade inkluderande formatet för eurogruppen där länder som inte har infört euron också deltar.

EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om Ekofinrådets möte 22 januari på rådets webbplats

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.